EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕРТИКАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ
Є. І. Богуславський, М. К. Бобро

Назад

УДК: 338.33

Є. І. Богуславський, М. К. Бобро

ВЕРТИКАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ

Анотація

У статті здійснено аналіз результатів вертикальної диверсифікації на прикладі будівельного тресту "Трест Житлобуд-1". Надано детальний аналіз поетапного розширення виробництва шляхом переходу на часткове самозабезпечення, відмова від закупки деяких матеріалів, заміну їх продукцією власного виробництва задля економії та здійснення контролю над якістю проміжних матеріалів, що використовуються в будівництві. На прикладі підприємства доведено, що вертикальна диверсифікація, яка націлена на виробництво товару, компліментарного до вже існуючого, буде давати позитивний синергетичний ефект. Також проаналізовано ситуацію, коли виробництво продукції для забезпечення власних потреб поступово дає можливість збуту частини цієї продукції як вже самостійного товару, тобто вертикальна диверсифікація для самозабезпечення трансформується в диверсифікацію ринків збуту, та розширення клієнтурної бази. Перехід до часткового самозабезпечення було розглянуто як диверсифікацію поставок проміжних матеріалів.

Ye. Bohuslavskiy, M. Bobro

VERTICAL DIVERSIFICATION AS A WAY OF THE SYNERGIC EFFECT ACHIEVEMENT

Summary

The article analyses the results of the vertical diversification on the example of the building company "Trust Zhytlobud-1". The detailed analysis of the phased expansion of production through the transition toa partial self-sufficiency, the refusal to supply certain materials, and the replacement of their products by their own production for economizing and controlling the quality of componential materials used in building.It has been proved that vertical diversification, which is aimed at producing a product that is complementary to the one already existing, will lead to a positive synergic effect. Also,the situation was analyzed, when the producing of products to meet their own needs gradually gives an ability to sell part of them as the independent products, that is, vertical diversification for self-sustaining transforms into a diversification of sales markets and expansion of the customer base.The transition to the partial self-sufficiency was analyzed as the supply diversification of the componential materials.

№ 21 2017, стор. 8 - 13

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 565

Відомості про авторів

Є. І. Богуславський

к. е. н., доцент, доцент кафедри політекономії, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

Ye. Bohuslavskiy

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Economy, Kharkov, National University of Economics of Simon Kuznets


М. К. Бобро

студентка, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

M. Bobro

student, Kharkov National University of Economics of Simon Kuznetsstudent, Kharkov National University of Economics of Simon Kuznets

Як цитувати статтю

Богуславський Є. І., Бобро М. К. Вертикальна диверсифікація як спосіб досягнення синергетичного ефекту. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 8–13.

Bohuslavskiy, Ye. and Bobro, M. (2017), “Vertical diversification as a way of the synergic effect achievement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 8–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.