EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. О. Швець

Назад

УДК: 338.45:005.21:005.336.1

Ю. О. Швець

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті охарактеризовано зовнішні та внутрішні фактори впливу на ефективність стратегічного управління оборотними коштами, визначено роль стратегічного управління оборотними коштами в діяльності підприємств. Визначено, що оцінювання ефективності стратегічного управління оборотними коштами повинно здійснюватися на основі врахування певної послідовності дій, а саме: оцінка діяльності промислових підприємств відповідно до рівня фінансової стійкості; аналіз рівня забезпеченості підприємств оборотними коштами, власними ресурсами; визначення факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність використання оборотних коштів; виокремлення способів використання оборотних коштів; встановлення доцільності застосування стратегічного управління оборотними коштами; оцінка ефективності стратегічного управління оборотних коштів. Надано авторські рекомендації щодо оцінювання ефективності стратегічного управління. Також сформульовано пропозиції щодо розробки алгоритму оцінювання ефективності стратегічного управління оборотними коштами, який враховує особливості використання, аналізу та контролю за наявними ресурсами, що забезпечує досягнення підприємствами стратегічної мети.

Yu. Shvets

DETERMINATION THE EFFECTIVENESS OF STRATEGIC WORKING CAPITAL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article describes the external and internal factors of influence on the efficiency of strategic management of working capital, defined the role of strategic management of working capital in the activities of enterprises. It is determined that the assessment of the effectiveness of strategic management of working capital should be based on the consideration of a certain sequence of actions, namely: assessment of the activities of industrial enterprises in accordance with the level of financial stability; analysis of the level of provision of enterprises with working capital, own resources; determination of the factors of influence of the external and internal environment on the efficiency of use of working capital; identification of ways to use working capital; establishment of expediency of strategic management of working capital; assessment of the effectiveness of strategic management of working capital. Author's recommendations for evaluating the effectiveness of strategic management are provided. Also, proposals are made for the development of an algorithm for evaluating the effectiveness of strategic management of working capital, which takes into account the peculiarities of the use, analysis and control of available resources, which ensures achievement of the strategic goals of enterprises.

№ 21 2017, стор. 21 - 24

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 516

Відомості про авторів

Ю. О. Швець

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Shvets

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Швець Ю. О. Особливості визначення ефективності стратегічного управління оборотними коштами промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 21–24.

Shvets, Yu. (2017), “Determination the effectiveness of strategic working capital management of industrial enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 21–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.