EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
М. М. Войтюк

Назад

УДК: 35.351

М. М. Войтюк

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Анотація

Пріоритетним напрямом державного регулювання суспільних відносин є соціальна політика як ключова ланка внутрішньої політики держави, спрямованої на забезпечення добробуту й ефективного розвитку соціуму. Соціальна політика формує якість робочої сили, сприяє підвищенню продуктивності праці, освітнього і кваліфікаційного рівня робітників, забезпечує науково-технічний розвиток, позитивно трансформує культурне і духовне життя суспільства. Інституціалізована соціальна політика є системою взаємовідносин усіх елементів соціальної структури суспільства, спрямована на збереження та стабілізацію соціальної поведінки соціуму в цілому, а також окремих його складових елементів: класів, верств, спільнот, окремих індивидів. Вибір тієї чи іншої моделі соціальної політики для різних країн залежить від характеру втручання держави в соціально-економічну сферу суспільства: чим вищою є рівень соціальної захищеності громадян, чим більше прав і свобод соціального вибору населення забезпечується, тим міцнішою є база для сталого економічного розвитку країни.

M. Voytuk

FEATURES OF THE PROCESS OF INSTITUTIONALIZATION OF SOCIAL POLICY IN MODERN UKRAINE

Summary

The priority direction of state regulation of the public relations is social policy a key link of the domestic policy of the state aimed at providing wellbeing and effective development of society. Social policy forms quality of labor, promotes increase in labor productivity, educational and qualification level of workers, provides scientific and technical development, positively transforms cultural and spiritual life of society. Social policy is institutionalized is which functioning the system of relationship of all elements of social structure of society, directed to preservation and stabilization of social behavior of society in general and also his separate components of elements: classes, layers, communities, certain individuals. The choice of this or that model of social policy for various countries depends on the nature of intervention of the state to the social and economic sphere of society: the level of social security of citizens is higher, the more the rights and freedoms of the social choice of the population it is provided, the more strong there is a base for sustainable economic development of the country.

№ 21 2017, стор. 73 - 76

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 728

Відомості про авторів

М. М. Войтюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

M. Voytuk

graduate student, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Войтюк М. М. Особливості процесу інституціоналізації соціальної політики в сучасній Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 73–76.

Voytuk, M. (2017), “Features of the process of institutionalization of social policy in modern Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 73–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.