EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
Н. Л. Гавкалова, О. В. Бабарицький

Назад

УДК: 658.3:005.95(005.53)

Н. Л. Гавкалова, О. В. Бабарицький

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Анотація

Статтю присвячено розробці методичного підходу щодо вибору стратегії управління витратами на персонал на промисловому підприємстві. Визначено сутність стратегії управління витратами на персонал у контексті таких визначень, як план, прийом, патерн, позиція, перспектива, програма, проект, правління. Обгрунтовано необхідність використання методу аналізу ієрархій для вибору стратегії управління витратами на персонал, де альтернативами виступили такі сценарні стратегії: інерційна стратегія (мінімізація витрат на персонал), мобілізаційна стратегія (перерозподіл витрат на персонал), модернізаційна стратегія (максимізації витрат на персонал). На основі теоретичного узагальнення наукової літератури та проведеного аналізу умов ефективного менеджменту персоналу, з одного боку, та стратегічного управління — з іншого. Визначено критерії вибору стратегії управління витратами на персонал, які об'єднано у групи факторів впливу на забезпечення ефективного менеджменту персоналу: організаційно-управлінські, фінансово-економічні, професійно-кваліфікаційні, соціально-психологічні, інноваційно-технологічні.

N. Gavkalova, O. Babarytskyi

METHODICAL APPROACH TO SELECTION OF THE STRATEGY OF THE MANAGEMENT OF PERSONNEL COSTS FOR ENSURING OF EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT

Summary

The article is devoted to the development of a methodical approach to selection of the strategy of the management of personnel costs at an industrial enterprise. The essence of the strategy of personnel costs management is defined in the context of such definitions as plan, reception, pattern, position, perspective, program, project, rule. The necessity of using hierarchy analysis method for choosing the strategy of personnel costs management was grounded, where the following scenario strategies were proposed: the inertial strategy (minimization of personnel costs), mobilization strategy (redistribution of personnel costs), modernization strategy (maximizing of personnel costs). On the basis of the theoretical generalization of scientific literature and the analysis of the conditions of effective personnel management on the one hand, and strategic management on the other, the criteria for choosing a strategy of the management of personnel costs, which are grouped into a group of factors influencing the provision of effective management of personnel: organizational-management, financial-economic, professional-qualification, social-psychological, innovation-technological.

№ 22 2017, стор. 5 - 8

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 350

Відомості про авторів

Н. Л. Гавкалова

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

N. Gavkalova

D-r of Economics, Professor, Head of Public Administration and Regional Economy Department Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv


О. В. Бабарицький

старший помічник начальника навчальної частини військово-юридичного факультету, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

O. Babarytskyi

Senior Assistant Chief of the Department of Military Law Faculty Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Гавкалова Н. Л., Бабарицький О. В. Методичний підхід до вибору стратегії управління витратами на персонал для забезпечення ефективного менеджменту персоналу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 5–8.

Gavkalova, N. and Babarytskyi, O. (2017), “Methodical approach to selection of the strategy of the management of personnel costs for ensuring of effective personnel management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 5–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.