EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З МАКРОРЕГІОНОМ МЕНА
О. В. Субочев, О. М. Юркевич, Є. М. Киян

Назад

УДК: 339.7

О. В. Субочев, О. М. Юркевич, Є. М. Киян

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З МАКРОРЕГІОНОМ МЕНА

Анотація

У статті проаналізовано основні показники зовнішньоекономічної діяльності України з країнами МЕНА — макрорегіон Близького Сходу та Північної Африки, а саме: а) торгівля товарами і послугами; б) прямі інвестиції (акціонерний капітал).
Актуальність теми дослідження визначається важливістю ролі і місця цього регіону у системі сучасних міжнародних політичних, економічних і безпекових координат. Обумовлюється відносною географічною близькістю, значним попитом на українську продукцію (насамперед металургії та сільського господарства, а також хімічної промисловості і машинобудування), можливістю диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, значним інвестиційним потенціалом.
На країни МЕНА разом з Туреччиною припадає 19,3 % вітчизняного експорту і лише 3,6 % імпорту. З чого можна зробити висновок, що вони є цільовими експортними ринками для України, які забезпечують щорічне позитивне торгівельне сальдо. У 2015 році вона склало майже 7,5 млрд дол., у 2014 році — більш ніж 9,5 млрд дол.
У той же час ПІІ в економіку України з країн регіону МЕНА на 31.12.2016 року складали лише 0,23 % від обсягу усіх накопичених ПІІ на цей час. При тому що суверенні фонди країн Перської затоки накопичили значні грошові ресурси — $2.853,0 трлн.
Це свідчить про повну відсутність співпраці в інвестиційній сфері, повне ігнорування арабським інвестиційним капіталом потенційно перспективних проектів у різних галузях економіки України: у сільському господарстві, машинобудуванні, логістичній інфраструктурі, переробній промисловості.

O. Subochev, O. Yurkevich, Y. Kyian

THE ANALYSIS OF UKRAINE'S FOREIGN TRADE AND INVESTMENTS WITH MENA COUNTRIES

Summary

The article analyzes the main indicators of foreign economic activity of Ukraine with the countries of the Middle East and North Africa (MENA) macroregion, namely: a) trade in goods and services; b) direct investments (share capital).
The background of the research is determined by the importance of the role and place of the region in the system of modern international political, economic and security coordinates. It is stipulated by relative geographical proximity, by significant demand for Ukrainian products (primarily metallurgy and agriculture, as well as chemical industry and machine building), by the possibility of diversification of the energy supply sources and by significant investment potential.
MENA countries, together with Turkey, account for 19.3% of the Ukrainian exports and only 3.6% of imports. It can be concluded that they are the target export markets for Ukraine that provide an annual positive trade surplus. In the year 2015 it was almost 7.5 billion dollars, in the year 2014 it was more than 9.5 billion dollars.
At the same time, FDI from the MENA countries into the Ukrainian economy amounted only up to 0.23% of the volume of all accumulated FDI as of December 31st, 2016. At the same time, the sovereign funds of the Gulf countries have accumulated the significant cash resources reaching $ 2 853.0 trillion.
This indicates a complete lack of cooperation in the investment sector, characterized by Arab investment capital ignoring the potentially promising, in terms of mutually beneficial cooperation, sectors of the Ukrainian economy — agriculture, machine building, logistics infrastructure, processing industry.

№ 22 2017, стор. 13 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 710

Відомості про авторів

О. В. Субочев

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Subochev

PhD candidate, associate professor of the International Finance Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man, Kyiv


О. М. Юркевич

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Yurkevich

Associate professor of the Investment Activity Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man, Kyiv


Є. М. Киян

асистент кафедри міжнародного менеджменту, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

Y. Kyian

Assistant professor of the International Management Department, Kyiv National University of Economics named after Vadym Het'man, Kyiv

Як цитувати статтю

Субочев О. В., Юркевич О. М., Киян Є. М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України з макрорегіоном мена. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 13–18.

Subochev, O., Yurkevich, O. and Kyian, Y. (2017), “The analysis of Ukraine's foreign trade and investments with mena countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 13–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.