EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. І. Бровко, Т. І. Галаган, Є. І. Бровко

Назад

УДК: 663.11:330.131.5:657.421-044.956

Л. І. Бровко, Т. І. Галаган, Є. І. Бровко

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У період глибоких перетворень і нестабільності розвитку сучасної економічної системи центральне місце займають проблеми виживання в конкурентній боротьбі і підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Одним з найбільш важливих чинників формування конкурентних переваг є економічно доцільне і ефективне використання основних засобів. У сучасних умовах сільське господарство потребує значних інвестицій в основні виробничі засоби. У зв'язку з цим необхідна наукова оцінка стану і використання основних виробничих засобів сільськогосподарських підприємств. У статті проаналізовано сучасний стан, умови функціонування та тенденції використання матеріально-технічної бази. Пропонуються основні напрями поліпшення використання основних фондів у сільському господарстві.

L. Brovko, T. Galagan, Ye. Brovko

ECONOMIC EFFICIENCY OF USING FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In the period of profound transformations and instability of the development of the modern economic system, the problem of survival in the competitive struggle and increasing the efficiency of agricultural enterprises is topical. One of the most important factors in the formation of competitive advantages is the economically expedient and efficient us of fixed assets. In modern conditions, agriculture needs substantial investment in basic productive assets. In this regard, a scientific assessment of the state and use of the main productive assets of agricultural enterprises is necessary. The current state, conditions of functioning and trends of the use of the material and technical base. The main directions of improvement of the use of fixed assets in agriculture are offered.

№ 22 2017, стор. 22 - 26

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 503

Відомості про авторів

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

L. Brovko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro


Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

T. Galagan

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro


Є. І. Бровко

студентка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Ye. Brovko

Student of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

Як цитувати статтю

Бровко Л. І., Галаган Т. І., Бровко Є. І. Економічна ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 22–26.

Brovko, L., Galagan, T. and Brovko, Ye. (2017), “Economic efficiency of using fixed assets of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 22–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.