EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СЦЕНАРІЇВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
І. Ю. Стукан

Назад

УДК: 336.711.642

І. Ю. Стукан

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СЦЕНАРІЇВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено сучасні методи та теоретичні напрацювання до сутності оптимізації управління рівнем ліквідності банківської системи України. Візуалізовано поетапний підхід НБУ та, виходячи із запропонованих ініціатив, побудовано сценарії забезпечення оптимального рівня ліквідності на основі діагностики економічних явищ та процесів. Крім того, надано розмежовані визначення для загрози, ризику та кризи ліквідності у банківській системі. Досліджено вплив та взаємозалежність зовнішніх чинників у механізмі ризик-менеджменту. З перспективою подальшого вдосконалення розглянуто дії національного регулятора за фазами банківської кризи, а також заходи щодо управління ліквідністю на макро- та мікрорівні. Сама ж ліквідність розглянута як вагомий показник надійності банківського сектору та копмонент повернення довіри до фінансових посередників.

I. Stukan

FORMATION OF EFFECTIVE SCENARIOS FOR MANAGING THE LEVEL OF LIQUIDITY IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Summary

The article investigates modern methods and theoretical works about the essence of optimization the level of liquidity management in the banking system of Ukraine. Also, based on the proposed initiatives, here was visualized the NBU stage-by-stage approach and constructed scenarios to provide an optimal level of liquidity on the basis of the diagnosis of economic phenomena and processes and constructed scenarios to ensure the optimal level of liquidity on the basis of the diagnosis of economic phenomena and processes. In addition, we delineated definitions for the threat, risk and liquidity crisis in the banking system. Besides, it was investigated the influence and interdependence of external factors in the risk management mechanism. With the prospect of further improvement, were considered the actions of the national regulator on the phases of the banking crisis, as well as measures on liquidity management at the macro and micro levels. Liquidity itself is considered as a significant indicator of the reliability of the banking sector and a component of the trust returning to financial intermediaries.

№ 22 2017, стор. 57 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 430

Відомості про авторів

І. Ю. Стукан

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

I. Stukan

Postgraduate, Department of Banking Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Стукан І. Ю. Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 57–60.

Stukan, I. (2017), “Formation of effective scenarios for managing the level of liquidity in the banking system of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 57–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.