EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено класифікацію основних ризиків і загроз фінансовій безпеці України. Встановлено основні індикатори фінансової безпеки, серед яких рівень і якість життя населення країни, економічне зростання, показник державного боргу, показник рівня інфляції, рівень безробіття, дефіцит бюджету, розмір золотовалютних резервів, сталий розвиток економіки, що включає екологічну, економічну та соціальну складові. Виокремлено сучасні ризики фінансовій безпеці України, серед яких: критичне гальмування економічного росту; поглиблення спаду промислового виробництва; набуття тотального характеру збитковості економічної діяльності; втрата інвестиційної привабливості в умовах зовнішньої агресії; загрозливе зниження платоспроможного попиту населення; нарощення тінізації економіки; вимушена мілітаризація економіки. Виокремлено принципи забезпечення необхідного рівня фінансової безпеки України.

Z. Hbur

CLASSIFICATION OF MAJOR RISKS AND THREATS TO UKRAINE'S FINANCIAL SECURITY

Summary

The article deals with the classification of the main risks and threats to Ukraine's financial security. The main indicators of financial security are set, including the level and quality of life of the country's population, economic growth, the indicator of the state debt, inflation rate, unemployment rate, budget deficit, the size of gold and foreign exchange reserves, sustainable development of the economy, including ecological, economic and social components. The current risks to Ukraine's financial security are highlighted, among them: critical deterrence of economic growth; deepening the decline of industrial production; acquisition of the total character of the loss-making economic activity; loss of investment attractiveness in conditions of external aggression; threatening reduction of solvent population demand; increasing the shadow economy; forced militarization of the economy. The principles of ensuring the necessary level of financial security of Ukraine are singled out.

№ 22 2017, стор. 65 - 69

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 292

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Класифікація основних ризиків і загроз фінансовій безпеці України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 65–69.

Hbur, Z. (2017), “Classification of major risks and threats to Ukraine's financial security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 65–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.