EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Л. Х. Тихончук

Назад

УДК: 339.72.015:339.92

Л. Х. Тихончук

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Метою статті є дослідження діяльності транснаціональних корпорацій та їх вплив на систему державного управління країною. Актуальність теми полягає в тому, що міжнародні корпорації на сьогодні мають більшу політичну і економічну владу, ніж держави, в яких вони здійснюють свою діяльність. Таким чином, значний інтерес та практичну цінність несе виявлення факторів впливу транснаціональних корпорацій на державне управління в глобальній економіці. В статті розглянуто фактори впливу транснаціональних корпорації на державне регулювання економікою країни. Проаналізовано новітні форми впливу транснаціональних корпорацій на державне управління економічними процесами. Досліджено структуру світової торгівлі за сферами діяльності, обсяги залучених прямих іноземних інвестицій транснаціональних корпорацій. Відображено глобальні корпорації, що мають наддержавні функції та глобальний рівень розвитку за показниками ефективності позиціювання.

L. Tikhonchuk

IMPACT OF TRANSNATIONALIZATION PROCESSES ON STATE GOVERNANCE IN THE GLOBAL ECONOMY

Summary

The purpose of the article is to study the activities of transnational corporations and their impact on the system of public administration of the country. The urgency of the topic lies in the fact that international corporations today have a greater political and economic power than the states in which they carry out their activities. Thus, the considerable interest and practical value is the identification of the factors of the influence of transnational corporations on public administration in the global economy. The article deals with the factors of the influence of transnational corporations on state regulation of the economy of the country. The new forms of influence of transnational corporations on state management of economic processes are analyzed. The structure of world trade in the spheres of activity, volumes of attracted direct foreign investments of transnational corporations is investigated. Showing global corporations with supranational functions and global level of development by positioning performance indicators.

№ 22 2017, стор. 76 - 81

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 299

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Тихончук Л. Х. Вплив процесів транснаціоналізації на державне управління в глобальній економіці. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 76–81.

Tikhonchuk, L. (2017), “Impact of transnationalization processes on state governance in the global economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 76–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.