EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Д. В. Адамов

Назад

УДК: 336:012

Д. В. Адамов

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті, на основі використаного наукового підходу щодо реформування податкової політики в Україні, визначено доцільність використання прикладних конструкцій оподаткування як інструменту обгрунтування оптимальних податкових рішень як складових принципів державної політики регулювання економічних процесів у країні. Запропоновано розмежування функцій в межах фіскального органу України. У статті наведено соціально-економічні протиріччя оптимальності чинної податкової системи. Доведено, що визначальним завданням сучасної податкової політики як вагомої частини державної стратегії соціально-економічного розвитку суспільства є фіскальна складова. У науковому дослідженні проведено критичний аналіз категорії "податковий агент". Наведено світову практику визначення цієї категорії, надано рекомендації з удосконалення вітчизняного податкового законодавства. Визначено передумови детінізації національного господарства в межах держави.

D. Adamov

WAYS TO IMPROVE THE TAX MECHANISM OF STATE REGULATION OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

In the paper, what has based on the applied scientific approach to reforming tax policy in Ukraine, there is the expediency of using applied tax structures as a tool of substantiation of optimal tax decisions as an integral part of the principles of state policy of regulation of economic processes in the country. The division of functions within the fiscal authority of Ukraine has proposed. The paper presents the socio-economic contradictions of the optimality of the current tax system. It is proved that the main task of the modern tax policy as a significant part of the state strategy of socio-economic development of society is the fiscal component. In the scientific research a critical analysis of the category "tax agent" was conducted. The world practice of definition of this category is given; recommendations on improvement of the domestic tax legislation are given in this paper. The preconditions of the nationalization of the national economy within the state are determined in paper.

№ 22 2017, стор. 91 - 96

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 769

Відомості про авторів

Д. В. Адамов

старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Донецького державного університету управління

D. Adamov

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Taxation of the Donetsk State University of Management

Як цитувати статтю

Адамов Д. В. Шляхи удосконалення податкового механізму державного регулювання розвитку малого бізнесу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 91–96.

Adamov, D. (2017), “Ways to improve the tax mechanism of state regulation of small business development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 91–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.