EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Н. В. Харченко, О. О. Грушак

Назад

УДК: 657.421.3:006

Н. В. Харченко, О. О. Грушак

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Анотація

У статті здійснено порівняння бухгалтерського обліку нематеріальних активів за національними, міжнародними стандартами та загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку. Проведене порівняння П(С)БО 8 та МФСЗ 38 і ГААП США показало відмінності ведення бухгалтерського обліку нематеріальних активів. На основі цього дослідження запропоновано шляхи вдосконалення обліку нематеріальних активів в вітчизняній системі обліку. В сучасних умовах економіки важливу роль на світовому ринку відіграють нематеріальні активи як показник конкурентоспроможності та інвестиційної, інноваційної діяльності підприємства. На сьогодні нематеріальні активи займають велику частку в структурі капіталу іноземних компаній. За допомогою нематеріальних активів компанії провідних країн світу займають лідируючі позиції на ринку і становлять жорстку конкуренцію тим компаніям, в яких частка нематеріальних активів набагато менша.

N. Kharchenko, O. Grushak

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING STANDARDS FOR INTANGIBLE ASSETS IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES

Summary

This article compares the accounting records of intangible assets according to national and international standards and generally accepted accounting principles. The comparison of National Accounting Standards 8 with International Financial Reporting Standards (IFRS) 38 and Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) of the USA showed the differences in intangible assets accounting. On the basis of this research there has been proposed some ways to perfect the intangible assets accounting in the national accounting system. Under modern economic conditions the important role is played by intangible assets as an indicator of enterprise's competitiveness and its investment and innovation activity. Nowadays, intangible assets take a large place in the structure of foreign companies' capital. With the help of intangible assets, world leading companies occupy the key positions in the world market and pose fierce competition to those companies where the share of intangible assets is much smaller.

№ 23 2017, стор. 39 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 459

Відомості про авторів

Н. В. Харченко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

N. Kharchenko

D.Sc., Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhia


О. О. Грушак

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

O. Grushak

Master student, Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhia

Як цитувати статтю

Харченко Н. В., Грушак О. О. Порівняльний аналіз стандартів бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 39–42.

Kharchenko, N. and Grushak, O. (2017), “Comparative analysis of accounting standards for intangible assets in Ukraine and foreign countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.