EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ — ПЕРЕХІД ДО БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т. І. Олійник, К. І. Копильченко

Назад

УДК: 338:658:51:112

Т. І. Олійник, К. І. Копильченко

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ — ПЕРЕХІД ДО БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розкрито теоретичні аспекти становлення та розвитку виробничої системи підприємства за сучасних тенденцій ринкової економіки. Наведено основні компоненти виробничої системи підприємства та окремі прийоми її оптимізації. Визначено, що індикатором ефективності людської діяльності з перетворення предметів праці для задоволення потреб суспільства відводять виробництву, де виробництво є найважливішою сферою, яка охоплює всі безпосередні дії пов'язані з виготовленням готового продукту чи наданням послуг. Ядром таких дій є ресурсні вкладення в отриманні бажаного результату, який знаходить вираження в ефекті синергії — функціонування виробничої системи в цілому значно вище, ніж сукупність одиничних її циклів. Зокрема окреслено динамічний перебіг матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, які є основними складовими елементами у визначенні ефективності спрацювання виробничої системи підприємства, що визначають її якісні властивості. Запропоновано оптимізацію виробничої системи у створенні взаємопов'язаних підсистем: ідеологія управління і інструмент "бережливого виробництва".

T. Oliinyk, K. Kopylchenko

OPTIMIZATION OF PRODUCTION SYSTEMS — THE TRANSITION TO LEAN MANUFACTURING: THE THEORETICAL ASPECT OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

Summary

The article deals with the theoretical aspects of the formation and development of the production system of the enterprise in accordance with the modern tendencies of the market economy. The main components of the production system of the enterprise and some methods of its optimization are given. It is determined that an indicator of the effectiveness of human activity on the transformation of labor objects to meet the needs of society is diverted to production, where production is the most important area that covers all direct actions associated with the manufacture of the finished product or the provision of services. The core of such actions is the resource investment in obtaining the desired result, which finds expression in the effect of synergy — the functioning of the production system in general is much higher than the totality of its individual cycles. In particular, the dynamic flow of material, financial and labor resources is outlined, which are the main constituent elements in determining the efficiency of the operation of the production system of the enterprise, which determine its qualitative properties. The optimization of the production system in the creation of interconnected subsystems is proposed: ideology of management and the tool of "lean production".

№ 23 2017, стор. 65 - 68

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 774

Відомості про авторів

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

T. Oliinyk

Ph.D, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar Dnipro


К. І. Копильченко

магістрант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

K. Kopylchenko

magistrate, National University Oles Honchar Dnipro

Як цитувати статтю

Олійник Т. І., Копильченко К. І. Оптимізація виробничих систем — перехід до бережливого виробництва: теоретичний аспект становлення та розвитку вітчизняних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 65–68.

Oliinyk, T. and Kopylchenko, K. (2017), “Optimization of production systems — the transition to lean manufacturing: the theoretical aspect of the formation and development of domestic enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 65–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.