EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Л. Х. Тихончук

Назад

УДК: 339.72.015:339.92

Л. Х. Тихончук

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Анотація

Метою статті є узагальнення критеріїв, за якими ідентифікують глобальні корпорацій і розробляють механізми державного регулювання міжнародних економічних відносин. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що, з одного боку, уряди країн, як і раніше, залишаються найважливішими гравцями у міжнародних відносинах, а з іншого боку, враховуючи глобальність світових ринків, вони вже не можуть визначати результати їх взаємодії в системі міжнародних економічних відносин. У статті досліджується базисні виміри розвитку та глобалізації діяльності корпорацій. Розглянуто алгоритм ідентифікації глобальної корпорації за стандартами ООН. Проаналізовано інструменти державного регулювання та страхування прямих іноземних інвестицій як засіб стимулювання економічного розвитку країни. Досліджено результативність системи державного регулювання функціонування глобальних корпорацій на основі діяльності організацій ООН, тобто визначено країни, що імплементували або частково імплементували норми ООН у сфері ідентифікації діяльності глобальних корпорацій.

L. Tikhonchuk

IDENTIFICATION OF GLOBAL CORPORATIONS IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Summary

The purpose of the article is to generalize the criteria for identifying global corporations and developing mechanisms for state regulation of international economic relations. The urgency of the research topic is that, on the one hand, governments of the countries remain the most important players in international relations, and on the other hand, given the global world markets, they can no longer determine the results of their interaction in the system of international economic relations. The article examines the basic dimensions of the development and globalization of corporate activities. The algorithm of identification of the global corporation according to the UN standards is considered. The tools of state regulation and insurance of direct foreign investments as a means of stimulating economic development of the country are analyzed. The effectiveness of the state regulation system for the functioning of global corporations on the basis of the activities of UN organizations is investigated, ie, countries that have implemented or partially implemented the UN norms in the field of identification of activities of global corporations have been identified.

№ 23 2017, стор. 93 - 97

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 439

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Тихончук Л. Х. Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 93–97.

Tikhonchuk, L. (2017), “Identification of global corporations in the system of state regulation of international economic relations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 93–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.