EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ДЕСКРИПТИВНОЇ СТАТИСТИКИ ТА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЮВАННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Ю. В. Ігнатова, Є. А. Поліщук, Ю. В. Василишен

Назад

УДК: 334.012.61

Ю. В. Ігнатова, Є. А. Поліщук, Ю. В. Василишен

МЕТОДИ ДЕСКРИПТИВНОЇ СТАТИСТИКИ ТА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЮВАННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Анотація

В основі дослідження є розроблення інструментарію оцінки результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів. З цією метою було досліджено вплив фінансово-кредитних інструментів на інноваційні процеси, фінансове забезпечення інвестиційних потреб суб'єктів МСБ, ролі інституційних інвесторів у мобілізації капіталу на інвестиційні цілі; розроблено методологію оцінювання впливу фінансово-кредитних інструментів на інноваційні процеси малих та середніх інноваційних підприємств з використанням дескриптивної статистики та факторного аналізу; запропоновано математичний інструментарій щодо оцінки стану та прогнозування розвитку інноваційних підприємств, прийняття маркетингових управлінських рішень, оцінки економічної ефективності інновацій.

Yu. Ignatova, Ye. Polishchuk, Yu. Vasylyshen

METHODS OF DESCRIPTIVE STATISTICS AND FACTOR ANALYSIS IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF USING MODERN FINANCIAL AND CREDIT INSTRUMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATION PROJECTS

Summary

The research is based on the designing of tools for assessing the effectiveness of using modern financial and credit instruments in the implementation of innovative projects. Due to this, the impact of financial and credit instruments on innovative processes, financial provision of investment needs of SME entities and the role of institutional investors in capital mobilization for investment purposes were investigated; the method of estimating the impact of financial and credit instruments on innovative processes of small and medium-sized innovative enterprises with the use of descriptive statistics and factor analysis was developed; a mathematical tool for estimating the state and forecasting of the development of innovative enterprises, making marketing managerial decisions, estimating the economic efficiency of innovations was proposed.

№ 24 2017, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 207

Відомості про авторів

Ю. В. Ігнатова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Yu. Ignatova

PhD in Economics, associate professor of economic and modelling chair


Є. А. Поліщук

д. е. н., доцент, професор кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Ye. Polishchuk

doctor of Science in Economics, associate professor, professor of investment activity chair


Ю. В. Василишен

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Yu. Vasylyshen

PhD in Economics, associate professor of investment activity chair, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Ігнатова Ю. В., Поліщук Є. А., Василишен Ю. В. Методи дескриптивної статистики та факторного аналізу в оцінюванні результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 5–11.

Ignatova, Yu., Polishchuk, Ye. and Vasylyshen, Yu. (2017), “Methods of descriptive statistics and factor analysis in assessing the effectiveness of using modern financial and credit instruments in the implementation of innovation projects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 5–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.