EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. В. Фоміна

Назад

УДК: 657.47

О. В. Фоміна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті проведено дослідження впливу особливостей венчурної діяльності на методологію і організацію бухгалтерського обліку. Визначено чинники облікового середовища венчурної діяльності. Узагальнено основні методологічні положення обліку венчурної діяльності, що забезпечить формування достовірної інформації про венчурну діяльність суб'єкта господарювання для прийняття управлінських рішень. Враховуючи особливості венчурної діяльності, розширено перелік об'єктів обліку за рахунок доповнення ризику, який визначено як ймовірність недоотримання бажаного фінансового результату проекту, як окремий об'єкт обліку. Наведено умови визнання ризику в обліку венчурної діяльності. Встановлено, що перспективним напрямом в розвитку обліку венчурної діяльності є розробка обліково-аналітичних процедур за формами венчурного інвестування (вкладення в статутний капітал та інвестиційне кредитування) в управлінні ризиками венчурних підприємств.

O. Fomina

CONCEPTUAL BASES OF ACCOUNTING OF VENTURE ACTIVITIES

Summary

The article deals with the study of the influence of the features of venture capital on the methodology and organization of accounting. The factors of the accounting environment of venture activities are determined. The main methodological provisions of venture capital accounting are generalized, which will ensure the formation of reliable information about the venture business of the entity for making managerial decisions. Taking into account the peculiarities of venture activities, the list of objects of accounting was expanded through the addition of risk, which is defined as the probability of not receiving the desired financial result of the project, as a separate object of accounting. Conditions of recognition of risk in accounting of venture activities are presented. It is established that the perspective direction in the development of venture capital accounting is the development of accounting and analytical procedures on the forms of venture investment (investment in authorized capital and investment lending) in risk management of venture companies.

№ 24 2017, стор. 12 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 596

Відомості про авторів

О. В. Фоміна

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Fomina

Doctor of Economic Sciences, associate professor, professor of the department of Accounting and Taxation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Фоміна О. В. Концептуальні основи обліку венчурної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 12–16.

Fomina, O. (2017), “Conceptual bases of accounting of venture activities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 12–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.