EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ВИБІР ПРОГРАМИ ДІЙ
О. Ю. Стоян

Назад

УДК: 339.97 (477)

О. Ю. Стоян

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ВИБІР ПРОГРАМИ ДІЙ

Анотація

У статті досліджено становлення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в Україні, стан показників зовнішньоекономічної діяльності в період його становлення в Україні. Наведено авторське визначення поняття "менеджменту зовнішньоекономічної діяльності", окреслено обов'язкові умови та фактори, які необхідно враховувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності національними виробниками товарів і послуг. Проаналізовано основні довгострокові стратегічні нормативні документи України, системні акти, спрямовані на забезпечення координації діяльності міністерств та відомств з метою забезпечення здійснення ефективної зовнішньоекономічної політики, нарощування експорту, прийняті в період від набуття нею незалежності і по теперішній час, окреслено їх особливості та результати їх прийняття і реалізації. Досліджено участь, значення та роль стратегічного управління на рівні держави в цілому та окремих господарюючих суб'єктів зокрема, в забезпеченні ефективної зовнішньоекономічної діяльності країни. Обгрунтовано необхідність стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності України при її здійсненні національними виробниками товарів і послуг у процесі економічної інтеграції України в міжнародний економічний простір. Доведено необхідність здійснення системного вивчення передумов формування та застосування відповідних державно управлінських механізмів при формуванні зовнішньоекономічної політики і плануванні зовнішньоекономічної діяльності. Наголошено на необхідності підвищення кваліфікації менеджерів всіх ланок та нових підходів до фахової професійної підготовки менеджерів. Доведено наявність низки проблем, що стримують зростання національної економіки та ефективність зовнішньоекономічної діяльності України в цілому, та на рівні окремих підприємств та організацій зокрема, визначено напрями їх вирішення.

O. Stoian

STRATEGIC PLANNING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE: STATE, PROBLEMS, SELECTION OF AN ACTION PLAN

Summary

The formation of foreign economic activity management in Ukraine, indicators of foreign economic activity within the period of its formation are analyzed in the article. The author provides her own definition of " management of foreign economic activity ", specifies which obligatory conditions and factors must be taken into account in the process of implementing foreign economic activity by national producers of goods and services. The main long-term strategic normative documents of Ukraine, adopted in the period since independence and up to now and aimed at ensuring the coordination between ministries and departments in order to implement effective foreign economic policy, export growth, are analyzed. Their features and the results of their adoption and realization are outlined. The importance and role of the state and individual business entities in efficient strategic planning to ensure the effective foreign economic activity of the country is regarded. The directions of its improvement are adduced. The author affirms the necessity for systematic studying the prerequisites for the formation and application of the corresponding state managerial mechanisms in the process of foreign economic policy formation and foreign economic activity planning. The necessity of strategic management of Ukraine's foreign economic activity during its implementation by national producers of goods and services in the process of economic integration of Ukraine into the international economic space is substantiated. The author opines that it is obligatory to improve the skills of managers and find new approaches to their professional training. The existence of problems hindering the growth of the national economy and the efficiency of Ukraine's foreign economic activity is proved and the ways of their solution are determined.

№ 24 2017, стор. 22 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 312

Відомості про авторів

О. Ю. Стоян

д. держ. упр., к. е. н., в. о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

O. Stoian

Doctor of Sciences in Public Administration, candidate of economic sciences, Head of Management Department, Associate Professor of Managment Department, Petro Mohyla Black Sea national University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Стоян О. Ю. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 22–27.

Stoian, O. (2017), “Strategic planning of foreign economic activity of Ukraine: state, problems, selection of an action plan”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 22–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.