EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ
А. І. Карпук, Ю. Ю. Несторяк

Назад

УДК: 330.354: 631.147

А. І. Карпук, Ю. Ю. Несторяк

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність формування сучасного інструментарію фінансово-інвестиційного забезпечення збереження та відтворення біорізноманіття як необхідної передумови нарощення асиміляційного потенціалу територій та збільшення обсягів генерування природними комплексами екосистемних послуг. Виявлено основні тенденції фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища за рахунок видатків Зведеного бюджету України та місцевих бюджетів, а також визначено питому вагу видатків на збереження біорізноманіття в загальному обсязі природоохоронних видатків. Виявлено зрушення у структурі капітальних інвестицій та поточних витрат на збереження біорізноманіття та середовища існування. Доведено, що нарощення масштабів відтворення біорізноманіття стане можливим за умови диверсифікації джерел фінансово-інвестиційного забезпечення.

A. Karpuk, Iu. Nestoriak

FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT FOR BIODIVERSITY REPRODUCTION: MAIN TRENDS, ISSUES AND PRIORITIES

Summary

The article substantiates the necessity to form modern tools of financial and investment support for preservation and reproduction of biodiversity as a necessary prerequisite for increasing the assimilation potential of territories and increasing the amounts of ecosystem services generation by natural complexes. The main trends of financing environmental protection measures using the funds of the Consolidated Budget of Ukraine and local budgets have been revealed. The share of expenditures on biodiversity conservation in the total amount of environmental expenditures has been determined. The changes in the structure of capital investments and current expenditures on biodiversity conservation and environment have been revealed. It is proven that increasing the scale of reproduction of biodiversity will become possible provided that sources of financial and investment support have been diversified.

№ 24 2017, стор. 28 - 36

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 304

Відомості про авторів

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

A. Karpuk

Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv


Ю. Ю. Несторяк

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Iu. Nestoriak

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Карпук А. І., Несторяк Ю. Ю. Фінансово-інвестиційне забезпечення відтворення біорізноманіття: основні тенденції, проблеми та пріоритети. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 28–36.

Karpuk, A. and Nestoriak, Iu. (2017), “Financial and investment support for biodiversity reproduction: main trends, issues and priorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 28–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.