EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
О. О. Рудич

Назад

УДК: 330.131.7:637.13

О. О. Рудич

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Доведено, що під управлінням ми розуміємо діяльність, спрямовану на зниження або повне уникнення впливу несприятливих наслідків ризиків на результати господарських операцій.
Встановлено, що при використанні економіко-математичних методів, окрім імовірності ризику, розраховуються такі специфічні показники, як дисперсія, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації, після чого на основі їх значень визначається рівень ризику управлінського рішення.
Ризик-менеджмент можна розглядати як інтегровану систему управління ризиками і відносинами, які виникають у процесі цього управління, що передбачає наявність певних специфічних складових, ознак і функцій. Ризик-менеджмент складається із двох підсистем — об'єкта управління та суб'єкта управління. Об'єктом управління у ризик-менеджменті є ризик, ризикові вкладення капіталу та економічні відносини між господарюючими суб'єктами в процесі реалізації ризику. Суб'єкт управління в ризик-менеджменті — це спеціальна група людей (фінансові та ризик-менеджери, спеціалісти зі страхування, аквізатори, актуарії, андерайтери та ін.), які через різні способи і прийоми управлінського впливу здійснюють цілеспрямоване функціонування об'єкта управління.

O. Rudich

THEORETICAL BASICS OF THE FORMING OF COMPANY'S RISK-MANAGEMENT

Summary

It is proved that under management we understand the activity that is focused on decreasing or full avoidance of risk adverse effects influence over effects of transactions.
Using economic and mathematical methods except risk probability such specific indexes as dispersion, mean square deviation and variation coefficient, and then on their basis the risk level of managerial decision is defined.
Risk management can be considered as integrated system of risks and relations which arise during this managing and foresees the presence of certain specific components, attributes and functions. Risk management consists of two sub-systems — subject of management and management entity. The subject of management in risk management is risk itself, risky investments and economic activities among business units underway the risk. Management entity in risk management is the specific group of people (financial and risk managers, insurance specialists, acquirers, actuaries, underwriters etc.) who through different methods and ways of managerial impact accomplish object-oriented functioning of the subject of management.

№ 24 2017, стор. 56 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 525

Відомості про авторів

О. О. Рудич

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Rudich

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

Як цитувати статтю

Рудич О. О. Теоретичні засади формування ризик-менеджменту підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 56–60.

Rudich, O. (2017), “Theoretical basics of the forming of company's risk-management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.