EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Л. В. Прокопець, В. С. Губчак

Назад

УДК: 334.7

Л. В. Прокопець, В. С. Губчак

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація

Розвиток малого підприємництва має вагоме значення для країни в плані соціального та економічного характеру. Для ефективного розвитку цього сектора економіки необхідна державна підтримка на належному рівні, яка нині в Україні відсутня через велику кількість стримуючих факторів.
Для розвитку малого підприємництва запропоновано низку заходів, серед яких універсальні методи державного регулювання і прискорювання. Також для активізації діяльності суб'єктів малого підприємництва було запропоновано розглянути досвід європейських країн, які на високому рівні отримують державну підтримку у своїй країні.
Мале підприємництво закордоном служить базою для стабільної економіки та становить основу соціально-економічного розвитку ЄС. Малий бізнес стимулює розвиток конкуренції, впровадження новітніх технології. Тому європейське суспільство здійснює підтримку малого підприємництва, головна мета якої — збалансувати інтереси держави і бізнесу, забезпечити оптимальні умови для підприємницької діяльності, збільшити конкурентоспроможності малого бізнесу та країни зокрема. В Україні відсутня чітка стратегія регулювання малого підприємництва, недосконалою є система фінансування становлення і розвитку малого бізнесу, невідпрацьованими залишаються правові й організаційні питання діяльності мікропідприємств. Підтвердженню неефективного розвитку малого підприємництва став аналіз його стану за низку років.

L. Prokopets, V. Gubchak

FEATURES OF STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE AND FOREIGN EXPERIENCE

Summary

The development of small business is important for the country in terms of social and economic character. Effective development of this sector of the economy requires state support at the proper level. Ukraine does not have such support because of the large number of deterrent factors.
A number of measures have been proposed for small business development. Among them — the universal methods of state regulation and acceleration. Also, in order to stimulate the activities of small businesses, it was proposed to consider the experience of European countries.
Small business abroad serves as a basis for a stable economy and is the basis for the EU's social and economic development. Small business stimulates the development of competition, the introduction of the latest technology. Therefore, European society supports small business, the main purpose of which is to balance the interests of the state and business, provide optimal conditions for entrepreneurship, increase the competitiveness of small business and the country in particular. Ukraine has no clear strategy for regulating small businesses, the financing system for the formation and development of small businesses is imperfect, legal and organizational issues for micro enterprises remain unmanageable. Confirmation of the ineffective development of small business has become an analysis of its state for several years.

№ 24 2017, стор. 71 - 76

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 654

Відомості про авторів

Л. В. Прокопець

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

L. Prokopets

PhD, assistant of department of economy of enterprise and management a personnel, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi


В. С. Губчак

магістрант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

V. Gubchak

Graduate student of department of economy of enterprise and management a personnel, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Прокопець Л. В., Губчак В. С. Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні та зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 71–76.

Prokopets, L. and Gubchak, V. (2017), “Features of state support of small business in Ukraine and foreign experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 71–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.