EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ
Н. В. Федірко, Я. С. Сіренко

Назад

УДК: 336.14:336.132]:339.9(477)

Н. В. Федірко, Я. С. Сіренко

ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та проблеми забезпечення стабільності системи публічних фінансів в Україні. Здійснено детальний аналіз збалансованості вітчизняної бюджетної системи та системи фондів соціального страхування, запозичень до державного бюджету та витрат бюджету на погашення та обслуговування державного боргу. Визначено ключові виклики, що зумовлюють трансформацію системи публічних фінансів України та викликані кризовим станом національної економіки та глобальними тенденціями. Показано негативні наслідки та загрози ендогенних та екзогенних чинників з точки зору посилення проблем стабільності та збалансованості бюджетної системи. Проаналізовано новітні стратегічні програмні документи України у сфері публічного управління державними фінансами. Досліджено відповідність державної фінансової політики України стандартам та критеріям, що використовуються в ЄС та обгрунтовано заходи щодо адаптації вітчизняної системи публічних фінансів до фіскальних правил ЄС.

N. Fedirko, Yа. Sirenko

GLOBAL AND NATIONAL CHALLENGES OF PUBLIC FINANCE TRANSFORMATION IN UKRAINE

Summary

The article examines the current state and problems of ensuring stability of public finance system in Ukraine. The author analyzes the balance of the Ukrainian budget system and the system of social insurance funds, the state budget borrowings and expenditures on repayment and servicing of national debt. The key challenges that determine the transformation of public finance system of Ukraine and caused by the crisis state of the national economy and global trends are identified. The negative consequences and threats of endogenous and exogenous factors are pointed out in terms of increasing stability and budget system balance problems. The newest strategic documents of Ukraine in the field of public finance management are analyzed. The compliance of state financial policy of Ukraine with the standards and criteria used in the EU has been explored and the measures for adapting the domestic system of public finances to the fiscal rules of the EU have been substantiated.

№ 24 2017, стор. 83 - 91

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 270

Відомості про авторів

Н. В. Федірко

к. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

N. Fedirko

Ph.D., Associate Professor, Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


Я. С. Сіренко

магістрант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Yа. Sirenko

Master degree student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Федірко Н. В., Сіренко Я. С. Глобальні та національні виклики трансформації публічних фінансів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 83–91.

Fedirko, N. and Sirenko, Yа. (2017), “Global and national challenges of public finance transformation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 83–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.