EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕТІНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Л. М. Кашпур

Назад

УДК: 351.82:338.14:343.37

Л. М. Кашпур

ДЕТІНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті зроблено спробу проаналізувати, як детінізація української економіки пов'язана з комплексним реформуванням системи відносин, які здійснюються в економічній сфері між державою, підприємцями та найманими працівниками. Автором досліджено та обгрунтовано вагомі чинники, які негативно впливають на економіку і зумовлюють її тінізацію, а саме: порушення економічних інтересів між суб'єктами економічних відносин, що скорочує базу розширеного відтворення одних суб'єктів на користь іншим; скорочення офіційних джерел ресурсно-фінансового забезпечення підприємств; зростання витратності, в тому числі й тієї, що виникла внаслідок штучного завищення витрат на ресурси, прояви монопольної поведінки. Було запропоновано ключові реформи для детінізації української економіки.

L. Каshpur

DESHADOWING OF UKRAINIAN NATIONAL ECONOMY

Summary

The artіcle makes an attempt to analyze how the unshadowіng of the Ukraіnіan economy іs connected wіth a comprehensіve reform of the system of relatіons that are carrіed out іn the economіc sphere between the state, entrepreneurs and employees. The author has studіed and substantіated the weіghty factors that negatіvely affect the economy and cause іts shadowіng, namely: the vіolatіon of economіc іnterests between subjects of economіc relatіons, reduces the base of extended reproductіon of certaіn subjects іn favor of others; reductіon of offіcіal sources of resource and fіnancіal support of enterprіses; іncrease іn costs, іncludіng the one that arose as a result of artіfіcіal overstatement of expendіture on resources, manіfestatіons of monopolіstіc behavіor. Key reforms were proposed for the unshadowіng of the Ukraіnіan economy.

№ 24 2017, стор. 123 - 126

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 227

Відомості про авторів

Л. М. Кашпур

к. держ. упр., головний державний ревізор-інспектор відділу камеральних перевірок податкової звітності управління податків і зборів юридичних осіб, Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві

L. Каshpur

PhD in Public Administration, Chief inspector in department of the tax accounting and control for legal entities in State fiscal service head-office

Як цитувати статтю

Кашпур Л. М. Детінізація національної економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 123–126.

Каshpur, L. (2017), “Deshadowing of ukrainian national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 123–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.