EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Ю. С. Вичалківська

Назад

УДК: 351.86

Ю. С. Вичалківська

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті зазначено, що виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуванням характеру актуальних загроз національній безпеці основними завданнями воєнної політики України у найближчий час і в середньостроковій перспективі є удосконалення системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони держави відповідно до стандартів ЄС та НАТО. Наголошено, що контролюючі повноваження Президента України значно ширші, ніж випливає із законів. Насамперед це стосується сфери національної безпеки і оборони України, де Президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України і Головою Ради національної безпеки і оборони України, який здійснює загальне керівництво у сферах національної безпеки і оборони України. Обгрунтовано, що одним із дієвих організаційно-правових механізмів президентського контролю над Службою безпеки України є інститут Уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України при Президентові України. Зазначено, що ключовим у здійсненні керівництва Президента України в секторі безпеки і оборони є механізм зворотного зв'язку, реалізований через Інспекцію з питань контролю за діяльністю військових формувань, створену у складі Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України.

Yu. Vychalkivska

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF PRESIDENTIAL CONTROL OVER THE SECTOR OF SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE

Summary

The article states that based on the principles of domestic and foreign policy, taking into account the nature of the actual threats to national security, the main objectives of Ukraine's military policy in the near future and in the medium term are to improve the system of democratic civil control over the security and defense sector of the state in accordance with the standards of the EU and NATO . It is emphasized that the controlling powers of the President of Ukraine are much wider than those arising from the laws. First of all, it concerns the sphere of national security and defense of Ukraine, where the President of Ukraine is the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the Chairman of the National Security and Defense Council of Ukraine, who exercises general leadership in the areas of national security and defense of Ukraine. It is substantiated that one of the effective organizational and legal mechanisms of the presidential control over the Security Service of Ukraine is the Office of the Ombudsman for the control of the activities of the Security Service of Ukraine under the President of Ukraine. It is proved that the key to the implementation of the leadership of the President of Ukraine in the security and defense sector is the feedback mechanism implemented through the Inspection on Control over the Activities of Military Formations, created as part of the Main Department for National Security and Defense of the Presidential Administration.

№ 24 2017, стор. 131 - 137

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 597

Відомості про авторів

Ю. С. Вичалківська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

Yu. Vychalkivska

Applicant of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Вичалківська Ю. С. Організаційно-правові механізми здійснення президентського контролю над сектором безпеки і оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 131–137.

Vychalkivska, Yu. (2017), “Organizational and legal mechanisms of presidential control over the sector of security and defense of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 131–137.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.