EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
І. І. Чавичалов

Назад

УДК: 658:331.108

І. І. Чавичалов

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто різні підходи до оцінки управлінського персоналу промислового підприємства, які об'єднують у три групи, відповідно до спрямованості: 1. Якісні методи, яки характеризують співробітників без застосування строгих кількісних даних. До методів якісної оцінки відносяться: матричний метод; метод системи довільних характеристик; оцінка виконання завдань; метод "360 градусів"; групова дискусія — розмова працівника з керівником або експертами в цій сфері діяльності про результати його роботи і перспективи. 2. Кількісні методи, які вважаються найбільш об'єктивними, оскільки всі результати їх проведення виражені в цифрах. До них відносять: методи бальної оцінки; рангові методи; метод вільної бальної оцінки. 3. Комбіновані методи: метод суми оцінок; система угруповання.
Незважаючи на багатоваріантність запропонованих вище методів, узагальнено, що всі вони здатні оцінити лише певний аспект роботи співробітника управлінського персоналу промислового підприємства або його соціально-психологічних характеристик, тому останнім часом HR-відділи або кадрові консультанти все частіше використовують для об'єктивного оціночного аналізу комплексні універсальні методи, що увібрали в себе досягнення всіх наявних підходів. У роботі розглянуто методи оцінки компетенцій персоналу: атестація; ассессмент-центр; тестування; інтерв'ювання; метод експертних оцінок персоналу; ділові ігри.

I. Chavychalov

ASSESSMENT METHODS OF EFFICIENCYOF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with different approaches to the assessment of the managerial personnel of the industrial enterprise which are divided into three groups, according to the area of focus: 1. Qualitative methods that characterize employees without application of the strict quantitative data. The methods of qualitative evaluation include: the matrix method; the method of arbitrary characteristics system; the performance evaluation; the "360 degrees" method; group discussion — discussion of an employee with a manager or experts in this area of activity on the results of his work and prospects. 2. Quantitative methods are considered the most objective, since all the results are expressed in figures. They include: the point assessment methods; the ranking methods; the method of flexible point evaluation. 3. Combined methods: the method of the estimation sum; system of grouping.
Despite the multivariance of the above methods, it has been generalized that all of them are able to evaluate only a certain aspect of the work of the employee of the managerial personnel of the industrial enterprise or their socio-psychological characteristics. Therefore, recently, HR departments or HR consultants have been increasingly using the integrated universal methods for objective assessment analysis that have incorporated the achievement of all available approaches. The paper has studied the methods of evaluation of the personnel competences: attestation; assessment center; testing; interviewing; method of expert assessments of personnel; business games.

№ 1 2018, стор. 41 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 373

Відомості про авторів

І. І. Чавичалов

аспірант, Український державний хіміко-технологічний університет

I. Chavychalov

PhD student, Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine

Як цитувати статтю

Чавичалов І. І. Методи оцінки ефективності управлінського персоналу підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 41–44.

Chavychalov, I. (2018), “Assessment methods of efficiencyof the managerial personnel of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 41–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.