EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
І. В. Хребтій

Назад

УДК: 353.071.2:005.21

І. В. Хребтій

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті визначено, що децентралізація — це певний спосіб, процес або система заходів з передачі владних повноважень від органів центральної влади до органів місцевого самоврядування, оскільки децентралізацію влади можна розглядати з територіальної та функціональної точки зору. Аналіз підходів щодо поняття "децентралізація" дав можливість уточнити його сутність та визначити як процес передачі певної частини державно-владних повноважень, функцій центральної влади до виконавчої влади адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад через систему заходів, що передбачає застосування різноманітних інститутів та стратегій з метою оптимізації та підвищення ефективності управління, використання обмежених бюджетних ресурсів, регіональних і місцевих інтересів тощо.
З'ясовано, що децентралізація передбачає чотири форми її здійснення, а саме: деконцентрацію — передача владних повноважень від центрального уряду щодо створення регулятивних актів до незалежних державних органів; деволюцію — делегування повноважень влади регіональним та місцевим органам виконавчої влади та надання повноважень певним автономно сформованим демократичним шляхом та функціонуючим окремим закладам і/або установам; делегування — надання права ухвалення рішень неурядовим агентам, створеним державно-приватним підприємствам, корпораціям, порядок діяльності яких має відповідну правову підтримку; приватизацію — передбачає повну передачу раніше закріплених за державою повноважень приватному сектору.
Визначено, що процес децентралізації, розпочатий в Україні шляхом закріплення самостійності органів місцевого самоврядування, чіткого законодавчого розмежування повноважень та функцій між різними рівнями влади, врегулювання взаємовідносин між ними, зменшуючи бюрократизм державного регулювання, сприяє зміцненню та розвитку демократичного українського суспільства.

I. Khrebtiy

DECENTRALIZATION AS A DRIVING FORCE OF STRENGTHEN GOVERNANCE

Summary

The article determined that the decentralization is seen as a method, process or system of measures for the transfer of authority from the central government to local governments, as decentralization can be seen from the territorial and functional point of view. Analysis of approaches to the definition of "decentralization" gave an opportunity to clarify its nature and defined as the transfer of a part of the public authority, functions of the central authorities to the executive administrative units, local communities through activities that involve the use of a variety of institutions and strategies. The goal — optimization and efficiency of management, the use of limited budgetary resources, regional and local interests and so on.
It was found that decentralization includes four forms of realization, namely deconcentration — the transfer of authority for creating regulations from the central government to autonomous public authorities; devolution — the delegation of authority to the regional and local authorities and authorizing certain independently formed by democratic institutions and a functioning individual and/or institutions; delegation — granting the right decision-making non-governmental agents established public-private companies, corporations, the order of which has appropriate legal support; privatization -it involves complete transfer of previously assigned to the state office of the private sector.
It was determined that the process of decentralization initiated in Ukraine by consolidating the autonomy of local governments, a clear legal separation of powers and functions between different levels of government, regulation of relations between them, reducing the bureaucracy of state regulation and helps to strengthen of democratic development of Ukrainian society.

№ 1 2018, стор. 108 - 112

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 367

Відомості про авторів

І. В. Хребтій

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

I. Khrebtiy

postgraduate student public administration and public service of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Хребтій І. В. Децентралізація як рушійна сила підвищення ефективності державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 108–112.

Khrebtiy, I. (2018), “Decentralization as a driving force of strengthen governance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 108–112.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.