EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РУХ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
А. О. Касич, І. О. Анурова-Приходько

Назад

УДК: 330.332

А. О. Касич, І. О. Анурова-Приходько

РУХ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Анотація

У статті розглянуто актуальність та концепцію прямих іноземних інвестицій, як основний важіль впливу на світову економіку, так і на окремо взяту макроекономічну ситуацію в країни. У роботі проаналізовано інвестиційну привабливість України, інвестиційний потенціал та залежність від глобалізованих економічних процесів. Для наочного прикладу у статті розглянуто та порівняно надходження прямих іноземних інвестицій в українську та китайську економіки у контексті глобалізації світових процесів. Завдяки цьому ми можемо прослідкувати, які системні зрушення відбулися у країні, де розвинена політика впровадження іноземного капіталу. Після виявлення системних проблем пов'язаних із інвестиційною діяльністю, основним результатом дослідження стало виділення ключових переваг та недоліків процесів руху прямих іноземних інвестицій. Завдяки останньому було запропоновано рекомендації з поліпшення інвестиційного клімату в Україні, адже тенденції українського ПІІ не відповідають світовим і замість поступового зростання спостерігається зниження їх обсягів.

A. Kasych, I. Anurova-Prykhodko

THE RIGHT OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE THROUGH THE PRIMARY GLOBAL TRENDS

Summary

The paper considers the relevance and concept of foreign direct investments as the main lever of influence on the world economy and on the individual macroeconomic situation in the country. The investment attractiveness of Ukraine, investment potential and dependence on globalized economic processes are analyzed in the paper. For a clear example, the paper considers and compares the inflow of foreign direct investments into Ukrainian and Chinese economies in the context of globalization of world processes. As a result, we can track what system shifts have taken place in a country where a policy of attraction of foreign capital is developed. After identifying systemic issues related to investment activity, the main result of the study was the allocation of key advantages and disadvantages of the processes of direct foreign investment. Thanks to the latter, recommendations to improve the investment climate in Ukraine were made, since the trends of Ukrainian FDI do not correspond to the world and instead of gradual growth there is a decrease in their volumes.

№ 2 2018, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 590

Відомості про авторів

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

A. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor of Management Department, Kiev National University of Technologies аnd Design


І. О. Анурова-Приходько

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

I. Anurova-Prykhodko

Master of Management Department, Kiev National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Касич А. О., Анурова-Приходько І. О. Рух прямих іноземних інвестицій в Україну через призму глобальних тенденцій. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 5–9.

Kasych, A. and Anurova-Prykhodko, I. (2018), “The right of direct foreign investment in Ukraine through the primary global trends”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.