EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ НА БАЗІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Ю. В. Гірман

Назад

УДК: 33.614.8.62.7

Ю. В. Гірман

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ НА БАЗІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Анотація

У статті досліджено світовий досвід протидії банківським загрозам та розкрито інструменти забезпечення фінансової безпеки банків на базі міжнародного досвіду. Наведено приклади актуальної проблематики банківського сектору з виокремленням кредитних ризиків та кіберзлочинів. Обгрунтовано нестабільність та різноплановість взаємовідносин між банком та клієнтом і необхідністю поглибленого аналітичного розгляду актуальної проблематики. Встановлено різницю між вітчизняними та світовими підходами до забезпечення фінансової безпеки в умовах нестабільного зовнішнього середовища та чисельних посягань на цілісність ресурсів банківської установи. Було розглянуто структурні втрати комерційних банків протягом 2015—2016 років та встановлено світові тенденції і зміни пріоритетності в забезпечення фінансової безпеки банків. У рамках імплементації на вітчизняному ринку новітніх інструментів забезпечення ФБ банку було запропоновано розглянути можливість побудови оптимальної моделі з виділенням етапів та їх характеристики з метою протидії загрозам зовнішнього середовища. Встановлено, що розглянуті втрати банківської системи у світовому масштабі за своєю структурою носять різнорідний характер, який може бути оцінено на основі груп індикаторів наведених у дослідженні.

Yu. Girman

BACKGROUNDS FOR THE OPTIMUM MODEL FOR PROVISION OF FINANCIAL SAFETY OF THE BANK ON THE BASIS OF THE WORLD EXPERIENCE

Summary

The article analyzes the global experience of bank antithreats and discloses financial security instruments based on international experience. The examples of current issues of the banking sector with the discrepancy of credit risks and cybercrime are also disposed. The instability and versatility of the relationship between the bank and the client and the need for in-depth analytical review of the current issues are substantiated. The difference between domestic and global approaches of financial security instruments were dispozed in order to ensure financial security in the conditions of an unstable environment and numerical encroachments on the integrity of the of the banking institution resource's is established. The structural losses of commercial banks during 2015—2016 were observed, also global trends and changes in the priority of ensuring the financial security of banks were established. In the framework of implementation on the domestic market of the latest tools providing bank security was proposed to consider the possibility of constructing an optimal model with the allocation of stages and their characteristics in order to separate threats to the environment. It is established that the considered losses of the banking system on a global scale in their structure have distinguished features, which can be estimated on the basic groups of indicators proposed in the article.

№ 2 2018, стор. 49 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 481

Відомості про авторів

Ю. В. Гірман

Голова Наглядової ради ПАТ "Банк Альянс", м. Київ, Україна

Yu. Girman

Chairman of Supervisory Board in PJSC "Bank Alliance", Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Гірман Ю. В. Передумови створення оптимальної моделі забезпечення фінансової безпеки банку на базі світового досвіду. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 49–53.

Girman, Yu. (2018), “Backgrounds for the optimum model for provision of financial safety of the bank on the basis of the world experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 49–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.