EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА АКТИВІВ, ЩО ВТРАЧЕНО АБО ПОШКОДЖЕНО В РЕЗУЛЬТАТІ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ
О. С. Горай

Назад

УДК: 657

О. С. Горай

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА АКТИВІВ, ЩО ВТРАЧЕНО АБО ПОШКОДЖЕНО В РЕЗУЛЬТАТІ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті досліджено праці вчених, які присвячені відображенню наслідків надзвичайних ситуацій в системі рахунків бухгалтерського обліку. Запропоновано підхід генерування наслідків бойових дій та окупації державних територій на рахунках бухгалтерського обліку, що враховує результати попередників та визначену специфіку таких наслідків. Використання зазначеного підходу до побудови робочого плану рахунків дозволить формувати, зберігати та оприлюднювати інформацію про наслідки бойових дій та окупації державних територій як в частинні об'єктів, що складають господарську діяльність, так і в частинні об'єктів, які її забезпечують. Визначено порядок відображення в розрізі кожної групи об'єктів бухгалтерського обліку, а саме: дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, необоротних активів, запасів, грошових коштів, а також інших витрат, на рахунках яких відображатимуться втрати підприємства.

O. Gorai

ACCOUNTING ACCOUNT OF LIABILITIES AND ASSETS LOSSED OR DAMAGINED IN RESULT OF BOARD ACTION AND BUILDING OF PUBLIC TERRITORIES

Summary

The article deals with the works of scientists, which are devoted to the reflection of the consequences of emergencies in the system of accounting accounts. The approach of the generation of the consequences of military operations and the occupation of state territories on the accounts, which takes into account the results of precursors and the specific nature of such consequences, is proposed. The use of this approach to the construction of a working plan of accounts will allow the formation, storage and disclosure of information on the consequences of hostilities and the occupation of state territories as part of the objects that constitute economic activity, and in particular objects that provide it. The order of reflection in the section of each group of objects of accounting, namely: accounts receivable, accounts payable, non-current assets, stocks, cash, as well as other expenses on accounts which will show loss of the enterprise, are determined.

№ 2 2018, стор. 69 - 77

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 467

Відомості про авторів

О. С. Горай

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

O. Gorai

Candidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Горай О. С. Бухгалтерський облік зобов'язань та активів, що втрачено або пошкоджено в результаті бойових дій та окупації державних територій. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 69–77.

Gorai, O. (2018), “Accounting account of liabilities and assets lossed or damagined in result of board action and building of public territories”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 69–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.