EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН
М. І. Іщенко

Назад

УДК: 35

М. І. Іщенко

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН

Анотація

У статті досліджено міжнародний досвід вирішення питання безпритульних тварин. При цьому акцентовано увагу на роль державного управління у розв'язанні проблеми, яка аналізується. Показані напрями державної політики як у східних країнах, так і в економічно розвинених західних державах. Визначено місце муніципалітетів у процесі контролю за чисельністю безпритульних тварин. Розмежовано державні та місцеві заходи, які фінансуються та не фінансуються у процесі вирішення проблеми. Виявлено спільні для різних країн напрями, втілення яких на державному рівні дозволило ефективно мінімізувати кількість тварин на вулицях. Наведено методи контролю за чисельністю безпритульних тварин, які дали найкращі результати. Обгрунтовано доцільність залучення в процес вирішення проблеми громадських організацій із захисту тварин. Доведено, що провідну роль як на державному, так і на місцевому рівнях повинні відігравати просвітницькі програми. Показано, що їх активне застосування впливає на причину появи тварин на вулицях. Зроблено висновок про доцільність комплексної діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування у розв'язанні проблеми наявності безпритульних тварин.

M. Ishchenko

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT BODIES IN ADDRESSING THE PROBLEM OF HOMELESS ANIMALS

Summary

The article examines the international experience of addressing the issue of homeless animals. At the same time, attention is focused on the role of public administration in solving the problem being analyzed. The directions of state policy are shown both in the eastern countries and in the economically developed Western countries. The place of the municipalities in the control of the number of homeless animals is determined. The distinction is between state and local measures that are funded and not funded in the process of solving the problem. The common directions for different countries were revealed, the implementation of which at the state level has allowed to effectively minimize the number of animals on the streets. The methods of controlling the number of homeless animals that give the best results are given. The expediency of involving in the process of solving the problem of public organizations on animal protection is substantiated. It has been proved that educational programs should play a leading role both at the state and at the local level. It is shown that their active application affects the cause of the appearance of animals on the streets. A conclusion was made on the expediency of the integrated activities of public administration and local government bodies in solving the problem of the availability of homeless animals.

№ 2 2018, стор. 85 - 90

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 514

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

M. Ishchenko

doctor of economics, professor of the department of accounting, taxation, public administration and administration, State University "Krivoy Rog National University"

Як цитувати статтю

Іщенко М. І. Міжнародний досвід організації діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування у вирішенні проблеми безпритульних тварин. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 85–90.

Ishchenko, M. (2018), “International experience in organizing the activities of public administration and local government bodies in addressing the problem of homeless animals”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 85–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.