EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Л. М. Жукова

Назад

УДК: 330.341.2:304.4(4-11)

Л. М. Жукова

ДОСВІД КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У роботі розглянуто досвід країн Східної Європи в інституційному забезпеченні соціальної політики держави. У процесі дослідження зазначено, що соціальну політику сучасного світу не можна розглядати у відриві від глобальних змін і глобальних викликів, від яких залежить інституційний статус держави та загальний суспільний прогрес. Обгрунтовано необхідність використання досвіду країн Східної Європи в інституційному забезпеченні соціальної сфери, який буде спрямовано на створення наукового підгрунтя для розроблення та реалізації дієвої соціальної політики в Україні з урахуванням чинників глобального порядку та національних особливостей соціально-економічного розвитку. Визначено, що українське суспільство змушене формувати нову систему статусів, враховуючи завдання та існуючі ризики інтеграції України до соціального простору ЄС. Запропоновано створення інституційного середовища, в якому успішна політика соціальної якості здатна забезпечити стабільну генерацію високоякісного людського та соціального капіталу. Доведено, що Україна повинна забезпечити поступову інтеграцію у спільний соціальний простір об'єднаної Європи з його цінностями, стандартами та нормами соціального розвитку.

L. Zhukova

THE EXPERIENCE OF THE COUNTRIES OF EASTERN EUROPE IN THE INSTITUTIONAL PROVIDING OF SOCIAL POLICY OF THE STATE

Summary

The work examines the experience of the countries of Eastern Europe in the іnstitutіonal providing of social policy of the state. In the process of research it is determined that the social policy of the modern world can not be considered in isolation from global changes and global challenges on which the іnstitutіonal status of the state and the general social progress depends. The necessity of using the experience of the countries of Eastern Europe in the іnstitutіonal providing of the social sphere is substantiated which will be aimed at creating a scientific basis for the development and implementation of effective social policy in Ukraine taking into account the factors of the global order and the national features of social and economic development. It is determined that the Ukrainian society is forced to form a new system of statuses taking into account the tasks and existing risks of Ukraine's integration into the social space of the EU. It is proposed to create an іnstitutіonal environment in which a successful social quality policy can ensure the stable generation of high-quality human and social capital. It is proved that Ukraine should ensure gradual integration into the common social space of a incorporated Europe with its values, standards and norms of social development.

№ 3 2018, стор. 14 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 528

Відомості про авторів

Л. М. Жукова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

L. Zhukova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance and Credit department, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Жукова Л. М. Досвід країн східної європи в інституційному забезпеченні соціальної політики держави. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 14–16.

Zhukova, L. (2018), “The experience of the countries of eastern europe in the institutional providing of social policy of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 14–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.