EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
О. В. Ярошевська

Назад

УДК: 336.76

О. В. Ярошевська

ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Анотація

У статті систематизовано методи формування капіталу суб'єктів господарювання засобами електронних інструментів фінансових ринків. Досліджено роль та значення електронного інструменту криптовалюти та показники ринку їх капіталізації. Доведено, що перспективи розвитку фінансового ринку зазнали докорінних змін із виникненням криптовалюти. Проаналізовано структуру криптовалют із найбільшою ринковою капіталізацією на ринку. Надано оцінку динаміці зміни курсу найбільше поширених віртуальних валют — Bitcoin та Ethereum. Визначено мотиви і наслідки укладання ф'ючерсних контрактів на криптовалюту на фондових біржах світу. Запропоновано алгоритм формування капіталу суб'єктів господарювання на основі управління портфелем криптовалют, який складається із трьох етапів: аналіз тенденцій розвитку фінансових ринків, оцінка інвестиційної привабливості криптовалют, прийняття рішення щодо варіанту їх розміщення.

О. Jaroshevskaja

FORMATION OF CAPITAL OF BUSINESS ENTITIES BY MEANS OF ELECTRONIC TOOLS IN FINANCIAL MARKETS

Summary

The article systematizes the methods of capital formation of subjects of management by means of electronic instruments of financial markets. The role and significance of the electronic tool of cryptocurrency and their capitalization market indicators are researched. It is proved that the prospects for the development of the financial market have undergone radical changes with the emergence of cryptology. The structure of cryptocurrency with the largest market capitalization in the market is analyzed. The estimation of the dynamics of the exchange rate of the most commonly used virtual currencies is given — Bitcoin and Ethereum. The motives and consequences of conclusion of futures contracts on cryptocurrency at the stock exchanges of the world are determined. The algorithm of capital formation of the subjects of management on the basis of portfolio management of cryptocurrency, which consists of three stages: analysis of tendencies of financial markets development, estimation of investment attractiveness of cryptocurrency, decision making on the variant of their placement is proposed.

№ 3 2018, стор. 17 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 469

Відомості про авторів

О. В. Ярошевська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. Jaroshevskaja

PhD of Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of Department of Economics, Classical Private University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Ярошевська О. В. Формування капіталу суб'єктів господарювання засобами електронних інструментів фінансових ринків. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 17–21.

Jaroshevskaja, О. (2018), “Formation of capital of business entities by means of electronic tools in financial markets”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.