EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
І. А. Герасимович

Назад

УДК: 657.471

І. А. Герасимович

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Особливістю сучасного наукового пізнання управління є представлення всіх його об'єктів як систем, під якими розуміють набір взаємодіючих підсистем зі своїми елементами. Однією з обов'язкових є інформаційна підсистема обліково-аналітичного забезпечення. Вона представляє собою сукупність здійснюваних функції з планування, бюджетування, обліку, контролю, аналізу та регулювання. Вони є базою нового інтегрованого економічного механізму в управлінні підприємством — фінансового інжинірингу, створення якого викликано необхідністю контролю бізнес-процесів за "центрами відповідальності" операційної та "центрів фінансових ситуацій" фінансової діяльності, в сучасних, постійно змінюваних, конкурентних умовах. Модель цього нового інтегрованого економічного механізму управління бізнес-процесами є синтезом функцій планування, бюджетування, обліку, аналізу і контролю. Тобто для фінансового інжинірингу вирішується задача створення інноваційного обліково-аналітичного забезпечення.

I. Herasymovych

LOCATION AND THE ROLE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPLY IN THE SYSTEM OF CONTROL BY THE MODERN ENTERPRISE

Summary

The peculiarity of modern scientific knowledge of management is the representation of all its objects as systems, which is understood as a set of interacting subsystems with its elements. One of the mandatory information subsystem of accounting and analytical support. It represents a set of functions performed on planning, budgeting, accounting, control, analysis and regulation. They are the basis of a new integrated economic mechanism in the management of the enterprise — financial engineering, the creation of which is due to the need to control business processes for the "centers of responsibility" of the operating and "financial centers" of financial activities, in today's constantly changing competitive conditions. The model of this new integrated economic mechanism for managing business processes is a synthesis of planning, budgeting, accounting, analysis and control functions. That is, the task of creating innovative accounting and analytical support is solved for financial engineering.

№ 3 2018, стор. 26 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 527

Відомості про авторів

І. А. Герасимович

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

I. Herasymovych

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Герасимович І. А. Місце та роль обліково-аналітичного забезпечення в системі управління сучасним підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 26–29.

Herasymovych, I. (2018), “Location and the role of accounting and analytical supply in the system of control by the modern enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 26–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.