EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
С. В. Візіренко, Л. А. Цукан

Назад

УДК: 657.6

С. В. Візіренко, Л. А. Цукан

ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто та охарактеризовано теоретичні аспекти організації і методики виконання процедур аудиторської перевірки власного капіталу підприємства. Запропоновано на етапі планування аудиторської перевірки чітко визначити напрями перевірки та аудиторські процедури у процесі перевірки власного капіталу. Доведено, що здійснюючи аудиторську перевірку власного капіталу аудитор повинен перевірити: залишки на рахунках бухгалтерського обліку власного капіталу та інформацію даних в установчих документах та обліковій політиці; операції з формування та змін зареєстрованого (пайового) капіталу; дотримання обмежень щодо викупу акцій та граничного строку погашення вилученого та неоплаченого капіталу; операції з капіталом у дооцінках та додатковим капіталом; операції з резервним капіталом; перевірити операції з прибутком підприємства; ведення бухгалтерського обліку та відповідність даних фінансової звітності даним облікових регістрів у частині власного капіталу.

S. Vizirenko, L. Tsukan

PLANNING AUDIT CHECKING OWN CAPITAL OF ENTERPRISE

Summary

The article deals with and describes the theoretical aspects of the organization and methods of carrying out the procedures for auditing the company's equity capital. It is proposed to clearly identify audit directions and audit procedures in the process of checking equity at the planning stage of the audit. It is proved that in carrying out the audit of own capital, the auditor should check: balances in the accounts of equity capital and information in the constituent documents and accounting policies; operations on formation and changes of registered (share) capital; observance of restrictions on redemption of shares and the deadline for repayment of seized and unpaid capital; capital operations in surplus and additional capital; operations with reserve capital; check operations with profits of the enterprise; accounting and compliance of the financial statements with the data of accounting registers in terms of equity.

№ 3 2018, стор. 57 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 520

Відомості про авторів

С. В. Візіренко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

S. Vizirenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye


Л. А. Цукан

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

L. Tsukan

Master's degree, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

Як цитувати статтю

Візіренко С. В., Цукан Л. А. Планування аудиторської перевірки власного капіталу підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 57–60.

Vizirenko, S. and Tsukan, L. (2018), “Planning audit checking own capital of enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 57–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.