EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ЗА РАХУНОК ВЗАЄМОДІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ЛОГІСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
Т. А. Репіч, І. О. Кот

Назад

УДК: 339.138

Т. А. Репіч, І. О. Кот

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ЗА РАХУНОК ВЗАЄМОДІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ЛОГІСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ

Анотація

Процесу організації системи розподілу завжди приділялася значна увага, оскільки від цього залежить ефективність діяльності підприємства. В статті розглядається питання удосконалення функціонування каналів розподілу за рахунок поєднання маркетингової та логістичної концепцій. Виділено ключові особливості та визначальні риси кожного підходу. Визначаються методи оцінювання діяльності суб'єктів каналу розподілу, а саме: вартісна оцінка та аудит. На прикладі підприємства ТОВ "Х", проведено оцінку каналів розподілу методом аудиту та розроблено комплекс заходів для налагодження ефективної роботи нульового каналу розподілу продукції.

T. Repich, I. Kot

IMPROVING THE FUNCTIONING OF DISTRIBUTION CHANNELS THROUGH THE INTERACTION OF MARKETING AND LOGISTICS COMPONENTS

Summary

The process of organization of the distribution system has always been considerable attention, because the effectiveness of the enterprise depends on it. In this article the issue of improving the functioning of distribution channels through the combination of marketing and logistics concepts is considered. The key features and peculiarities of each approach are highlighted. The methods for evaluating the activity of the entities of the distribution channel, namely cost estimation and audit, are determined. On the example of LLC "X", an assessment of distribution channels by the method of audit was conducted and a set of measures was developed for the effective functioning of the zero channel of distribution of products.

№ 3 2018, стор. 61 - 65

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

Т. А. Репіч

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

T. Repich

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of of Management and Administration


І. О. Кот

бакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

I. Kot

bachelor, National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Репіч Т. А., Кот І. О. Удосконалення функціонування каналів розподілу за рахунок взаємодії маркетингової та логістичної складової. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 61–65.

Repich, T. and Kot, I. (2018), “Improving the functioning of distribution channels through the interaction of marketing and logistics components”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 61–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.