EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДЕРЖАВІ НА ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
Т. І. Биркович

Назад

УДК: 354.2

Т. І. Биркович

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДЕРЖАВІ НА ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Досліджено вплив трансформаційних процесів у державі на формування принципів державного регулювання соціально-культурного розвитку. Зауважено на необхідності розгортання культурних відносин, поширення їх на сферу соціального розвитку, відтворення національних традицій, культурно-масових заходів, їх попиту та пропозиції в умовах трансформаційних перетворень. Проаналізовано специфічні риси соціального розвитку регіонів України, що зумовлені територіально-галузевою та інституційною структурою господарства, ресурсним забезпеченням, особливостями режиму відтворення населення. Визначено принципи формування державної регуляторної політики сфери культури. Узагальнено методологічні положення щодо впровадження державного регулювання соціально-культурного розвитку. Зроблено висновок, що в обгрунтуванні основних, фундаментальних принципів розвитку сфери культури слід виходити із загальних положень сучасної ідеології державного управління культурою та особливостей соціально-економічного розвитку регіонів. Запропоновано принципи державного регулювання соціально-культурного розвитку, які відповідають сучасному етапу трансформаційних процесів у державі.

T. Byrkovych

THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE STATE ON THE FORMATION OF THE PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT

Summary

The influence of transformational processes in the state on the formation of the principles of state regulation of socio-cultural development is investigated. The necessity of deployment of cultural relations, their extension to the sphere of social development, reproduction of national traditions, cultural events, their demand and proposals in the conditions of transformational transformations is noted. The specific features of social development of the regions of Ukraine that are determined by the territorial-sectoral and institutional structure of the economy, resource support, and the peculiarities of the population reproduction regime are analyzed. The principles of formation of the state regulatory policy of the sphere of culture are defined. The methodological provisions concerning the implementation of state regulation of socio-cultural development are generalized. It is concluded that the justification of basic, fundamental principles of development of culture should be based on the general provisions of the modern ideology of governance culture and characteristics of socio-economic development. The principles of state regulation of socio-cultural development that are in line with the current stage of the transformational processes in the state are proposed.

№ 3 2018, стор. 86 - 89

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 544

Відомості про авторів

Т. І. Биркович

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри державного управління і права, Київський університет культури, м. Київ

T. Byrkovych

PhD. in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Administration and Law of the Kiev University of Culture, Kyiv

Як цитувати статтю

Биркович Т. І. Вплив трансформаційних процесів у державі на формування принципів державного регулювання соціально-культурного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 86–89.

Byrkovych, T. (2018), “The influence of transformational processes in the state on the formation of the principles of state regulation of socio-cultural development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 86–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.