EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено місце України, стан її економічної безпеки в світовому економічному просторі та виявлено, що, з одного боку, країна має суттєві конкурентні переваги, а з іншого боку, за базовим показником міжнародної економічної класифікації, обсягом ВВП на душу населення, Україна належить до країн із середнім рівнем розвитку. Окреслено сучасні умови розвитку економіки України, що створили умови для негативного впливу різних чинників на економічну безпеку країни. Ці чинники можна згрупувати у три групи: макроекономічні, фінансові та соціальні. Наведено структуру інституційного забезпечення економічної безпеки. Охарактеризовано повноваження суб'єктів у системі інституційного забезпечення економічної безпеки, до яких входять Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада національної безпеки і оборони України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Національний банк України; суди загальної юрисдикції; Прокуратура України; місцеві державні адміністрації; Служба безпеки України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України. Виявлено проблемні моменти у сфері інституційного забезпечення економічної безпеки України.

Z. Hbur

INSTITUTIONAL PROVISION OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article describes the place of Ukraine, the state of its economic security in the world economic space, and found that, on the one hand, the country has significant competitive advantages, and, on the other hand, on the basis of the international economic classification, on the basis of GDP per capita, — Ukraine belongs to middle-income countries. The present conditions of the Ukrainian economy development, which created conditions for the negative influence of various factors on the country's economic security, are outlined. These factors can be grouped into three groups: macroeconomic, financial and social. The structure of institutional support of economic security is presented. The powers of the subjects in the system of institutional security of economic security, which include the President of Ukraine, are characterized; Verkhovna Rada of Ukraine; Cabinet of Ministers of Ukraine; National Security and Defense Council of Ukraine; ministries and other central executive bodies; National Bank of Ukraine; courts of general jurisdiction; Prosecutor's Office of Ukraine; local state administrations; The Security Service of Ukraine, the State Border Guard Service of Ukraine and other military formations formed in accordance with the laws of Ukraine. Problematic points in the field of institutional provision of economic security of Ukraine are revealed.

№ 3 2018, стор. 98 - 102

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 751

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 98–102.

Hbur, Z. (2018), “Institutional provision of economic security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 98–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.