EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Г. Б. Погріщук

Назад

УДК: 504.00.76:338.432

Г. Б. Погріщук

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

У роботі обгрунтовано концептуальні засади формування системи інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектора економіки. Визначено чинники оптимізації використання природних ресурсів для підвищення рівня соціально-економічного розвитку та збереження природного середовища. Обгрунтовано систему організації інноваційно-екологічного ведення сільськогосподарського виробництва. Інноваційно-екологічний розвиток розглядається в контексті базових концептуально-методологічних та прикладних засад інноваційного розвитку, грунтується на сучасному баченні проблем інноватики та екологічної безпеки виробничо-господарських систем й визначається як динамічний, багатоплановий процес реалізації економіко-екологічної компоненти аграрного розвитку через розробку і впровадження інновацій та відображає структурні зрушення у перебігові економічних взаємовідносин, забезпечуючи збалансоване функціонування соціо-економічної та природно-екологічної підсистем на шляху досягнення якісно нового рівня розвитку аграрної економіки.
Визначення концептуальних засад інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектора економіки є передумовою для формування стратегічних завдань еколого-економічної політики та передбачає поетапну реалізацію окреслених завдань за напрямами: активізація еколого-організуючої діяльності різних рівнів влади; забезпечення матеріальних, культурних і духовних потреб життєдіяльності людини з урахуванням можливостей самовідновлення довкілля; формування ефективного організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого відтворення з подальшим збереженням аграрних ресурсів довкілля, гармонійного збалансованого поєднання галузей суспільного виробництва з фактичним станом довкілля; зростання питомої частки бюджетних ресурсів, спрямованих на природовідтворювальні цілі.

G. Pogrytschuk

CONCEPTUALIZATION OF THE SYSTEM OF INNOVATIONAL AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

Summary

Тhe article substantiates the conceptual principles of forming an innovation-ecological development system of the agrarian sector of the economy. The factors of optimization of use of natural resources for increase of level of social-economic development and preservation of the natural environment are determined. The system of organization of innovation and ecological management of agricultural production is substantiated. Innovation-ecological development is considered in the context of the basic conceptual-methodological and applied principles of innovative development, based on the modern vision of problems of innovation and ecological safety of industrial-economic systems. It is defined as a dynamic, multifaceted process of implementing the economic and ecological component of agrarian development through the development and implementation of innovations and reflects structural changes in the course of economic relations, ensuring a balanced functioning of socio-economic and natural-ecological subsystems on the way to achieving a qualitatively new level of development of the agrarian economy.
Defining the conceptual foundations of innovative and ecological development of the agrarian sector of the economy is a prerequisite for the formation of strategic tasks of ecological and economic policy and provides for the phased implementation of the specified tasks in the following directions: activation of ecological-organizing activity of different levels of government; provision of material, cultural and spiritual needs of human life taking into account the possibilities of self-healing of the environment; formation of an effective organizational and economic mechanism of innovation-oriented reproduction with the subsequent preservation of agrarian resources of the environment, harmonious balanced combination of branches of social production with the actual state of the environment; an increase in the proportion of budget resources directed at reproductive purposes.

№ 4 2018, стор. 17 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

Г. Б. Погріщук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

G. Pogrytschuk

doctor of economics, associate professor, head of the department of finance, вanking and іnsurance of the Vinnytsia educational and scientific іnstitute of еconomics, Ternopil national economic university

Як цитувати статтю

Погріщук Г. Б. Концептуалізація системи інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектора економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 17–21.

Pogrytschuk, G. (2018), “Conceptualization of the system of innovational and environmental development of the agricultural sector of economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.