EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕХАНІЗМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
І. В. Бабій

Назад

УДК: 339.9:[65.011:621]

І. В. Бабій

ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕХАНІЗМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті розкрито характеристики стратегічного управління на промисловому підприємстві із виокремлення труднощів, з якими може стикатися управлінський персонал. Деталізовано визначення стратегії зовнішньоекономічної діяльності сучасних господарюючих суб'єктів. Визначено, що формування стратегії є особливим видом діяльності на підприємстві, що має враховувати вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства ряду внутрішніх та зовнішніх факторів впливу. Проведено дослідження основних етапів формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності та її застосування у механізмі стратегічного управління машинобудівного підприємства. Підгрунтям стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудування є не тільки розширення торгівлі на зовнішніх ринках, але й обов'язкове підвищення ефективності функціонування суб'єкта з метою зростання його експортного потенціалу та забезпечення стійкості конкурентних позицій на нових ринкових сегментах реалізації власних виробів.

I. Babiy

FORMATION AND APPLICATION OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY STRATEGY IN THE MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE MECHANISM

Summary

The article describes the characteristics of strategic management in an industrial enterprise to identify the difficulties that management personnel can face. The strategy of foreign economic activity of modern economic entities is worked out in details. It is determined that the formation of a strategy is a special type of activity in an enterprise that should take into account the influence on the financial and economic activity of a number of internal and external factors of influence. The study of the main stages of formation of the strategy of foreign economic activity and its application in the mechanism of strategic management of the machine-building enterprise has been carried out. The basis of the strategy of foreign economic activity of machine building enterprises is not only the expansion of trade in foreign markets, but also the obligatory increase in the efficiency of the entity's functioning in order to increase its export potential and ensure the stability of competitive positions in new market segments of the implementation of their own products.

№ 4 2018, стор. 33 - 35

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

І. В. Бабій

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

I. Babiy

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics, management and administration Khmelnytsky National University

Як цитувати статтю

Бабій І. В. Формування та застосування стратегії зовнішньоекономічної діяльності в механізмі стратегічного управління машинобудівним підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 33–35.

Babiy, I. (2018), “Formation and application of the foreign economic activity strategy in the mechanism of strategic management of enterprise mechanism”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 33–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.