EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТНК В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ НОВОГО ТИПУ
К. М. Жиленко

Назад

УДК: 339.92

К. М. Жиленко

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТНК В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ НОВОГО ТИПУ

Анотація

Досліджено процес формування національних транснаціональних корпорацій. Проведено порівняльний аналіз процесу транснаціоналізації українських та іноземних корпорацій. Зроблено висновки про невідповідність напрямів і форм діяльності зарубіжних ТНК у галузях української економіки пріоритетам її розвитку. Зазначено, що в процесі транснаціоналізації вітчизняної економіки необхідно враховувати світовий досвід, а також специфіку української дійсності з усіма її негативними і позитивними аспектами. Виділено основні причини, що перешкоджають формуванню транснаціональних корпорацій на базі українських фінансово-промислових груп. Сформульовано найбільш пріоритетні напрями державної підтримки процесу транснаціоналізації.
Вибір приймаючої країни в процесі транснаціоналізації діяльності корпорації здійснюється за принципом критеріального відбору, або на основі рейтингової оцінки потенціалу можливих кандидатів. Вибір повинен бути здійснений на користь тієї країни, де можлива найбільш повна реалізація цілей корпорації. У разі здійснення прямого іноземного інвестування за основу береться оцінка інвестиційного клімату в країні, що приймає, режим залучення прямих іноземних інвестицій. Використання методики індексу Беррі дозволяє здійснити оцінку інвестиційного клімату в країні-рецепієнті.

K. Zhylenko

HARMONIZATION OF TNС'S ECONOMIC INTERESTS IN THE CONDITIONS OF NEW TYPE ECONOMY

Summary

Process of national multinational corporations forming has been investigated. The comparative analysis of transnationalization process of the Ukrainian corporations and the foreign ones is conducted. Conclusions about disparity of directions and forms of foreign TNC's activity in the Ukrainian economy industries to the priorities of its development are done. It is marked that in the process of transnationalization of domestic economy it is necessary to take into account world experience, and specific of Ukrainian reality, with all its negative and positive aspects. Principal reasons which hinder forming of multinational corporations on the base of Ukrainian financially industrial groups are selected. The most priority directions of state support of transnationalization process are formulated.
The choice of host country in the transnationalization process of corporation activity is carried out on principle of criterion selection, or on the basis of rating estimation of potential of possible candidates. A choice must be carried out in behalf of that country, where the most complete realization of aims of corporation is possible. In the case of realization of the direct foreign investing on basis of the estimation investment climate embarks in a country which accepts, mode of bringing in of direct foreign investments. Using the method of index Berry to allow to carry out the estimation of investment climate in a country-recepient.

№ 4 2018, стор. 39 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 630

Відомості про авторів

К. М. Жиленко

к. е. н., доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

K. Zhylenko

Ph.D., Assistant Professor, Dniprovskiyi national University by Oles Honchar

Як цитувати статтю

Жиленко К. М. Гармонізація економічних інтересів тнк в умовах економіки нового типу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 39–44.

Zhylenko, K. (2018), “Harmonization of tnс's economic interests in the conditions of new type economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 39–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.