EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В. М. Ходаківський, М. А. Місевич, Г. В. Циганенко

Назад

УДК: 330.322:631.147

В. М. Ходаківський, М. А. Місевич, Г. В. Циганенко

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті обгрунтовано та проведено аналіз концептуальних основ та практичних рекомендацій щодо існуючого стану інвестиційної привабливості виробництва органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах України. Обгрунтовано доцільність та необхідність розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції як інноваційного та високорентабельного напряму аграрного бізнесу. Проведено аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів господарювання сільськогосподарських підприємств на перспективи альтернативного інвестиційного забезпечення органічного виробництва. Виділено стратегічні напрями поліпшення інвестиційного клімату системи виробництва та реалізації органічної продукції та факторів, котрі її обмежують. Вказано на необхідність докорінної перебудови існуючої системи інвестиційного забезпечення виробництва органічної продукції в контексті розробки та залучення ефективних державних та регіональних програм. Окреслено перспективи розвитку органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах та умови їх досягнення.

V. Khodakyvskyy, M. Mysevych, H. Tsyhanenko

ANALYSIS OF STRATEGIC ALTERNATIVES TO INVESTMENT SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article substantiates and analyzes conceptual foundations and practical recommendations concerning the current state of investment attractiveness of organic production in agricultural enterprises of Ukraine. The expediency and necessity of the development of organic production of agricultural products as an innovative and highly profitable direction of agrarian business is substantiated. The analysis of influence of external and internal factors of management of agricultural enterprises on the prospects of alternative investment support of organic production is carried out. The strategic directions of improvement of the investment climate of the system of production and sale of organic products and the factors that limit it are highlighted. The necessity of radical restructuring of the existing system of investment support for the production of organic products in the context of development and attraction of effective state and regional programs is indicated. The prospects for the development of organic products in agricultural enterprises and the conditions for their achievement are outlined.

№ 4 2018, стор. 45 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 530

Відомості про авторів

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr


М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of management and organizations administering them. M. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr


Г. В. Циганенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

H. Tsyhanenko

Ph.D., Assoc. Prof., Assistant Professor of the department of management and administration, Zhytomyr Institute Private Joint-Stock Company "Higher Educational Institution "Interregional Personnel Management Academy"

Як цитувати статтю

Ходаківський В. М., Місевич М. А., Циганенко Г. В. Аналіз стратегічних альтернатив інвестиційного забезпечення виробництва органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 45–51.

Khodakyvskyy, V., Mysevych, M. and Tsyhanenko, H. (2018), “Analysis of strategic alternatives to investment support for the production of organic products in agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 45–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.