EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СЕКТОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
О. В. Гуріна, Д. Є. Нікон, М. С. Михайлов

Назад

УДК: 330

О. В. Гуріна, Д. Є. Нікон, М. С. Михайлов

СЕКТОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Анотація

Регіональна політика поступово відіграє дедалі більшу роль у розвитку цивілізованих країн світу. Визначено пріоритетні галузі, що здатні формувати інвестиційну привабливість регіону. У регіонах України необхідно реалізувати програмні заходи щодо імпортозаміщення, орієнтовані на місцеві потреби; систематизувати інформацію щодо зарубіжного і внутрішнього імпорту; провести маркетинг попиту на регіональну промислову продукцію. Слід спрямувати роботу регіональних центрів інвестицій та розвитку і ради інвесторів на формування інвестиційного потенціалу політики імпортозаміщення.

O. Gurina, D. Nikon, M. Myhailov

SECTORAL ANALYSIS OF THE ACTIVATION OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH

Summary

Regional policy is gradually playing an increasingly important role in the development of civilized countries of the world. Are identified priority brunches that are capable to form the investment attractiveness of the region. In regions of Ukraine it is necessary to implement program activities for import substitution oriented to local needs; to systematize information about foreign and domestic imports; to conduct marketing of demand for regional industrial products. It is necessary to direct the work of the regional investment and development centers and the investors' council on the formation of the investment potential of the import substitution policy.

№ 4 2018, стор. 82 - 88

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 502

Відомості про авторів

О. В. Гуріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

O. Gurina

сandidate of еconomic sciences, associate professor, associate professor of the Department of management of organizations and foreign economic activity, Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlynsky, Mykolaiv


Д. Є. Нікон

головний економіст, начальник планово-економічного управління ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", м. Дніпро

D. Nikon

chief economist, Head of planning-economic administration of SE "Production Association Southern Machine-Building Plant named after O.M. Makarov", Dnipro


М. С. Михайлов

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

M. Myhailov

Postgraduate Student, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Гуріна О. В., Нікон Д. Є., Михайлов М. С. Секторальний аналіз активізації регіонального економічного зростання. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 82–88.

Gurina, O., Nikon, D. and Myhailov, M. (2018), “Sectoral analysis of the activation of regional economic growth”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 82–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.