EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ІТ-БІЗНЕСУ ТА ВЕКТОРИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Н. М. Левченко, О. М. Силенко, С. О. Артюх

Назад

УДК: 351.713

Н. М. Левченко, О. М. Силенко, С. О. Артюх

МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ІТ-БІЗНЕСУ ТА ВЕКТОРИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті констатовано потребу подальшого вивчення питань оподаткування доходів ІТ-бізнесу з метою внесення змін до Податкового кодексу України, необхідність у чому неодноразово доведено експертами в цій сфері. Розглянуто порядок оподаткування доходів ІТ-індустрії, передбачений ПКУ (зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2018 року). Обгрунтовано, що внесення змін до ПКУ потребує детального вивчення світового досвіду механізму оподаткування доходів ІТ-бізнесу. Проаналізовано порядок оподаткування доходів ІТ-компаній (представництв нерезидентів) за різними моделями організації ІТ-бізнесу. Виокремлено відмінні риси механізму оподаткування доходів ІТ-компаній (представництв нерезидентів) за умови залучення до реалізації ІТ-проектів чи виконання замовлень лише штатних працівників компаній, штатних працівників та фрілансерів, та лише фрілансерів. Схематично подано дію механізму оподаткування доходів ІТ-бізнесу за різних моделей його організації. Доведено громіздкість та недієвість механізму оподаткування доходів ІТ-бізнесу та абсолютну його позбавленість податкового стимулювання розвитку ІТ-індустрії. Виокремлено напрями імплементації світового досвіду у вітчизняну практику внесення змін до податкового законодавства в частині оподаткування доходів ІТ-бізнесу шляхом зміни характеру механізму оподаткування з витратного на стимулюючий.
Основні положення цього дослідження у формі практичних рекомендацій можуть бути використані в процесі Податкового реформування 2019 року.

N. Levchenko, O. Sylenko, S. Artyukh

MECHANISM OF TAXATION OF IT-BUSINESS INCOME AND VECTORS OF ITS IMPROVEMENT

Summary

The article states the need for further study of IT-business taxation in order to amend the Tax Code of Ukraine, the need for which has been repeatedly proved by experts in this area. The article deals with the procedure for taxation of income of the IT-industry, provided by the Tax Code of Ukraine (with amendments and additions as of 01.01.2018). It is substantiated that the introduction of amendments to the Tax Code of Ukraine requires a detailed study of the global experience of the IT-taxation business taxation mechanism. The article analyzes the procedure for taxation of income of IT-companies (representations of non-residents) according to different models of IT-business organization. There are distinguished features of the mechanism of taxation of income of IT-companies (non-resident representative offices), provided that only full-time employees of companies, staff and freelancers, and only freelancers are involved in the implementation of IT-projects or the execution of orders. Schemetically, the effect of the mechanism of taxation of IT-business income for various models of its organization. The cumbersome and ineffective mechanism of taxation of IT-business revenues and its absolute deprivation of tax incentives for the development of the IT-industry have been proved. The directions of implementation of world experience in the domestic practice of introducing changes to the tax legislation regarding the taxation of IT-business revenues by changing the nature of the taxation mechanism from the expense to the stimulus is singled out.
The main provisions of this study in the form of practical recommendations can be used in the process of Tax Reform in 2019.

№ 4 2018, стор. 99 - 104

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 585

Відомості про авторів

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

N. Levchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, head of department of accounting and taxation


О. М. Силенко

відмінник освіти України, головний бухгалтер, Запорізький національний технічний університет

O. Sylenko

Excellent educator of Ukraine, Chief Accountant of the University


С. О. Артюх

Запорізький національний технічний університет

S. Artyukh

Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Левченко Н. М., Силенко О. М., Артюх С. О. Механізм оподаткування доходів іт-бізнесу та вектори його удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 99–104.

Levchenko, N., Sylenko, O. and Artyukh, S. (2018), “Mechanism of taxation of it-business income and vectors of its improvement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 99–104.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.