EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

FEATURES OF THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN THE HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE
N. Datsii

Назад

УДК: 35.08

N. Datsii

FEATURES OF THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN THE HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE

Анотація

Based on the analysis of current trends in the development of consumption, it is determined that they are accompanied by an increase in welfare and a change in the structure of consumer priorities, characterized by a sharp increase in the role of services in the system of human needs. It is established that the main object of national interests of the advanced countries of the world is a person as the main productive social force. And human possibilities are determined primarily by the level of her life.
Based on the analysis of scientific papers, it is proved that the quality of medical services is a characteristic that reflects the degree of adequacy of technologies chosen to achieve the goal and adhere to professional standards. It is inappropriate to use a quantitative criterion in relation to the category "quality of medical services". The emphasis is placed on the fact that at a certain point in the functioning of the system, the further improvement of the efficiency of the provision of medical services leads to a reduction of the final result.
It is proved that social policy is a key resource of a social state — a set of theoretical principles and practical measures that are developed and implemented by state and non-state bodies, organizations and institutions, which are aimed at creating the necessary conditions for life, meeting social needs of the population, creating a favorable social climate in society.

Н. В. Дацій

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Summary

На підставі аналізу сучасних тенденцій в розвитку споживання визначено, що вони супроводжуються підвищенням добробуту та зміною структури споживчих пріоритетів, характеризується різким зростанням ролі послуг у системі потреб людини. Встановлено, що основним об'єктом національних інтересів передових країн світу є людина як головна продуктивна суспільна сила. А можливості людини визначаються насамперед рівнем її життя.
На підставі аналізу наукових праць доведено, що якість надання медичних послуг є характеристикою, яка віддзеркалює ступінь адекватності технологій, вибраних для досягнення поставленої мети і дотримання професійних стандартів. При цьому недоцільно використовувати кількісний критерій у відношенні до категорії "якість надання медичних послуг". Зроблено наголос на тому, що в певний момент функціонування системи подальше підвищення ефективності надання медичних послуг призводить до зниження кінцевого результату.
Доведено, що ключовим ресурсом соціальної держави є соціальна політика — сукупність теоретичних принципів і практичних заходів, що розробляються та реалізуються державними і недержавними органами, організаціями й установами та які спрямовані на створення необхідних умов життєдіяльності, задоволення соціальних потреб населення, створення в суспільстві сприятливого соціального клімату.

№ 4 2018, стор. 105 - 108

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 41

Відомості про авторів

N. Datsii

doctor in public administration, professor, professor of faculty of economic theory, intellectual property and public administration in Zhytomyr national agroecological university

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та державного управління Житомирського національного агроекологічного університету

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.