EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
А. П. Миколаєць

Назад

УДК: 35.072

А. П. Миколаєць

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Зазначено, що у політичній думці України ідеї громадськості знаходили відображення в цілому історично сформовану соціальну, політичну і культурно-релігійну практику країни, в якій суспільні цінності превалювали над цінностями індивідуальними. Ідеї та концепції громадськості розвиваючись, набували нових рис на кожному етапі еволюції людства і наукової думки.
Визначено, проблема врегулювання нерівності в сфері ресурсів стає основою в неоліберальної ідеології. Для вирішення цієї проблеми представники неолібералізму розробляють складну систему інститутів, спрямовану на компенсацію і задоволення інтересів найменш заможних верств населення, намагаючись зробити таку систему компенсацій сумісної з системою свобод. У результаті громадськість прагне до створення відносин рівних індивідів, що володіє рівними системами свобод для всіх. Така система призводить до того, що в стосунках: громадянин — суспільство — держава відбувається зміщення в бік суспільства, де переважаючим стає не тільки рівність можливостей і здібностей, а й рівність ресурсів. Внаслідок цього, громадськість будується по комунітарному типу, в якому одну з головних ролей починають грати групи інтересів і громадські організації.
Запропоновано виділити чотири ідейно-політичні доктрини громадянського суспільства: ліберально демократичну; соціал-демократичну концепції "демократичного соціалізму" і "соціалістичного громадянського суспільства"; авторитарно-буржуазну (доктрина "державного капіталізму ") і авторитарно-соціалістичну (доктрина "державно-бюрократичного соціалізму").

A. Mikolaets

HISTORICAL ASPECTS OF EFFECTIVE INTERACTION OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY

Summary

It is noted that in the political thought of Ukraine, the ideas of the public were reflected in the whole historically formed social, political, and cultural-religious practices of the country in which social values prevail over individual values. Ideas and concepts of the public developing, acquired new features at every stage of the evolution of humanity and scientific thought.
It is determined that the problem of regulation of inequality in the sphere of resources becomes the basis of neo-liberal ideology. To address this problem, neoliberalists are developing a complex system of institutions aimed at compensating and satisfying the interests of the poorest people, trying to make such a system of compensations compatible with the system of freedoms. As a result, the public seeks to establish relations of equal individuals with equal systems of freedoms for all. This system leads to the fact that in relations: the citizen — society — the state is shifting towards a society, where the prevailing not only equality of opportunities and abilities, but also and equality of resources. As a result, the community is built on a communitarian type, in which one of the main roles is starting to play a group of interests and civic organizations.
It is proposed to highlight four ideological and political doctrines of civil society: liberal democratic; the social democratic concept of "democratic socialism" and "socialist civil society"; authoritarian-bourgeois (the doctrine of "state capitalism") and authoritarian-socialist (the doctrine of "state-bureaucratic socialism").

№ 4 2018, стор. 116 - 118

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 695

Відомості про авторів

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Миколаєць А. П. Історичні аспекти ефективної взаємодії держави і громадянського суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 116–118.

Mikolaets, A. (2018), “Historical aspects of effective interaction of the state and civil society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 116–118.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.