EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
А. М. Гаврилюк

Назад

УДК: 352. 338. 486: 130.1 (477)

А. М. Гаврилюк

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Анотація

У статті визначено сутність цінностей як філософської категорії, їх класифікаційні ознаки, що мають поширення на різні сфери суспільного життя, зокрема і туризм. Наголошено, що в умовах глобалізації, суспільні цінності формуються поступово через відбір певних видів поведінки і досвіду людей. Охарактеризовано особливості застосування аксіологічного підходу до розвитку внутрішнього туризму в Україні через характеристику мультиплікаційного ефекту туристичної діяльності як економічної, наукової, маркетингової, освітньої, інших складових. Обгрунтувано сутність теоретико-практичних засад використання аксіологічного підходу до державного управління сферою туризму. Вивчено правове поле державного управління сферою туризму як базового практичного регулятора впровадження ціннісних засад у середовище туризму та вказано на прогалини, що не враховують засади етно-, націє-, людиноцентризму поряд з економікоцентризмом. Акцентовано увагу на тому, що сучасний турист свої мотиваційні вподобання спрямовує на формування ціннісних уподобань як людина-рекреант, яка є носієм динамічної, мобільної, "здорової культури", а отже, і носієм загальнолюдських та національних цінностей.

A. Havryliuk

PUBLIC ADMINISTRATION OF TOURISM IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: AN AXIOLOGICAL APPROACH

Summary

The article defines the essence of values as a philosophical category, their classification characteristics which spread to various spheres of public life, including tourism. It is emphasized that in the conditions of globalization, social values are gradually formed through the selection of certain types of behavior and experience of people. The peculiarities of the application of the axiological approach to the development of domestic tourism in Ukraine have been characterized through the description of the multiplier effect of tourism activity as a component of economic, scientific, marketing, educational, and other spheres. The essence of theoretical and practical principles of the use of the axiological approach to the state management of tourism is substantiated. The legal field of state management of the sphere of tourism as a basic practical regulator of the introduction of value bases in the tourism environment was studied and the gaps that do not take into account the principles of ethno-, nationality-, human-centeredness along with economic-centeredness were noticed. The article emphasizes the fact that the modern tourist directs his motivational preferences to the formation of value preferences as a person who is having a rest, and who is the carrier of a dynamic, mobile, "healthy culture", and hence a carrier of human and national values.

№ 4 2018, стор. 119 - 123

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 625

Відомості про авторів

А. М. Гаврилюк

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

A. Havryliuk

PhD in public administration, associate professor, assistant professor of international tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Як цитувати статтю

Гаврилюк А. М. Державне управління сферою туризму в Україні в умовах глобалізації: аксіологічний підхід. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 119–123.

Havryliuk, A. (2018), “Public administration of tourism in Ukraine in the context of globalization: an axiological approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 119–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.