EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Є. А. Вилгін

Назад

УДК: 351:69

Є. А. Вилгін

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Визначено, що економічній науці "регіон" як категорія найчастіше розуміється частиною території з однаковими природними, характерними економічними, демографічними та іншими умовами, і має такі основоположні риси: комплексність, цілісність, спеціалізація і керованість, а також є одночасно структурною одиницею соціально-економічної системи країни, багатоаспектний територіально-економічний комплекс — сукупність зв'язків зовнішнього і внутрішнього середовища.
Обгрунтовано регіональну інвестиційно-будівельну підсистему (як мезоекономічну категорію) розглядати з точки зору об'єднання і гармонізації галузевих і територіальних інтересів господарюючих суб'єктів.
Визначено, що під інституціональним середовищем інвестиційно-будівельного комплексу нами розуміється система організацій, що встановлюють і реалізують інституції щодо ефективного інвестиційного процесу в будівельному секторі економіки.

E. Vilgin

THEORETICAL BASIS OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF REGIONAL INVESTMENT-BUILDING COMPLEX DEVELOPMENT

Summary

It is determined that for economic science, the "region" as a category is often understood as part of a territory with the same natural, characteristic economic, demographic and other conditions, and has the following basic features: complexity, integrity, specialization and controllability, and also is simultaneously a structural unit of socio-economic system of the country, multidimensional territorial-economic complex — a set of connections of external and internal environment.
The regional investment-construction subsystem (as a meso-economic category) is grounded in terms of unification and harmonization of branch and territorial interests of economic entities.
It is determined that under the institutional environment of the investment and construction complex, we mean the system of organizations that establish and implement institutions for an effective investment process in the construction sector of the economy.

№ 4 2018, стор. 124 - 126

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 252

Відомості про авторів

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

E. Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Вилгін Є. А. Теоретичні основи механізмів державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 124–126.

Vilgin, E. (2018), “Theoretical basis of mechanisms of state regulation of regional investment-building complex development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 124–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.