EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮРОКРАТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ
З. В. Гбур

Назад

УДК: 351.72

З. В. Гбур

БЮРОКРАТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Анотація

У статті з'ясовано сутність бюрократичної корупції як загрози національній безпеці. Проаналізовано основні погляди науковців щодо поняття та значення корупції. Розмежовано політичну і бюрократичну корупцію. Виокремлено особливості корупції як загрози національній безпеці, які полягають у тому, що вона: підриває авторитет держави, завдає шкоди утвердженню демократичних основ управління суспільством та функціонуванню державного апарату; суттєво обмежує конституційні права і свободи людини; порушує принцип верховенства права; призводить до гальмування та викривлення соціально-економічних реформ, перешкоджає розвитку ринкових відносин, передусім середнього і малого підприємництва, а також надходження іноземних інвестицій; грубо порушує встановлений порядок здійснення повноважень посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, управлінських структур правового сектора; надає незаконні привілеї корумпованим угрупованням і кланам, підпорядковує державну владу їхнім інтересам.

Z. Hbur

BUREAUCRATIC CORRUPTION AS A NATIONAL SECURITY THROUGH

Summary

The article clarifies the essence of bureaucratic corruption as a threat to national security. The main views of scientists regarding the notion and significance of corruption are analyzed. Political and bureaucratic corruption is divided. The features of corruption as a threat to national security are highlighted, which is that it: undermines the authority of the state, undermines the establishment of democratic foundations for the management of society and the functioning of the state apparatus; substantially restricts constitutional rights and human freedoms; violates the rule of law; leads to inhibition and distortion of socio-economic reforms, impedes the development of market relations, especially of medium and small businesses, as well as the inflow of foreign investment; rudely violates the established procedure for the exercise of powers by public officials of state authorities, local self-government, and administrative structures of the legal sector; gives unlawful privileges to corrupt groups and clans, subordinates state power to their interests.

№ 4 2018, стор. 156 - 160

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 43

Відомості про авторів

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.