EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
Є. А. Вилгін

Назад

УДК: 351:69

Є. А. Вилгін

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Анотація

Зазначено, що інституційна еволюція сучасної інвестиційно будівельного комплексу знаменується формуванням якісно нових інститутів — галузевих компаній-інвесторів будівельного сектора. Ці компанії позиціонують себе інвесторами в будівельному бізнесі, нерідко замикаючи на собі весь виробничий цикл. Феномен нової інституційної одиниці на тепер не отримав достатньо об'єктивного і всебічного дослідження.
Визначено, що передумови формування регіонального інвестиційно-будівельного комплексу, включають у себе: створення складної багатоукладної економіки, що спирається на різноманіття форм власності; множинність джерел інвестицій, пов'язаних з державним сектором і бюджетом, обласним сектором і бюджетом, інвестиційними банківськими та іншими фінансовими структурами, в тому числі позабюджетні фонди; приватні корпоративні сектори, змішані види, а також зарубіжні джерела фінансування, кошти фізичних осіб; відмова державних органів від політики повного виробничого і соціального патерналізму, що передбачає фінансування зведення об'єктів у виробничих цілях, будівництва об'єктів культурної та соціальної комплексу за рахунок доходів, які суб'єкти регіональної економіки отримують від своєї діяльності; розвиток ринків продукції будівництва та промисловості нерудних будівельних матеріалів і сучасних конструкцій.
Запропоновано в якості базового апостеріорного твердження в рамках такої діагностики, вказати той факт, що сучасний будівельний комплекс все ще залишається стримуючим фактором розвитку суспільного виробництва і соціальної сфери, перманентно характеризується нездатністю забезпечити як потреба реального сектора економіки у введенні в дію необхідної кількості виробничих потужностей, так і задовольнити попит населення в доступному житлі. Зазначено, що ця емпірична оцінка імпліцитно фіксує необхідність подолання такого становища в будівельному комплексі, нова якість якого дозволить знизити рівень його ліміту впливу на розвиток галузевого комплексу України і повністю задовольнити потребу вітчизняної економіки в будівельній продукції.

E. Vilgin

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF INVESTMENT-BUILDING COMPLEX OF THE REGION

Summary

It is noted that the institutional evolution of the modern investment and construction complex is marked by the formation of qualitatively new institutions — sectoral companies-investors in the construction sector. These companies position themselves as investors in the construction business, often closing down the entire production cycle. The phenomenon of a new institutional unit is currently not sufficiently objective and comprehensive study.
It is determined that the prerequisites for the formation of a regional investment and construction complex include: creation of a complex multi-faceted economy based on the diversity of ownership forms; the multiplicity of sources of investment related to the public sector and the budget, the regional sector and budget, investment banking and other financial institutions, including extrabudgetary funds; private corporate sectors, mixed types, as well as foreign sources of financing, funds of individuals; the refusal of state bodies from the policy of complete industrial and social paternalism, which involves financing the construction of objects for production purposes, the construction of objects of cultural and social complex at the expense of revenues that the subjects of the regional economy receive from their activities; the development of markets for construction products and the industry of non-metallic building materials and modern constructions.
Proposed as a basic a posteriori statement in the framework of such a diagnosis, point out the fact that the modern building complex still remains a deterrent to the development of social production and social sphere, is permanently characterized by the inability to provide as the need of the real sector of the economy to put into operation the necessary amount of production capacity, and to satisfy the demand of the population in affordable housing. It is noted that this empirical assessment implicitly fixes the need to overcome such a situation in the construction complex, the new quality of which will reduce its level of limiting influence on the development of the sectoral complex of Ukraine and fully satisfy the need of the domestic economy in construction products.

№ 5 2018, стор. 53 - 56

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 646

Відомості про авторів

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

E. Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Вилгін Є. А. Інституційне середовище інвестиційно-будівельного комплексу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 53–56.

Vilgin, E. (2018), “Institutional environment of investment-building complex of the region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 53–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.