EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
С. М. Приліпко

Назад

УДК: 334.021.1:631.115.8:334.735

С. М. Приліпко

РОЛЬ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено роль, значення та форми взаємодії кооперативних формувань у процесі розвитку сільських територій в Україні. Окреслено методологічні принципи кооперативної діяльності. Виділено сильні та слабкі сторони обслуговуючої кооперації сільських територій. Визначено вплив та значення кооперативних формувань у розвитку сільської місцевості. Встановлено, що факторами, що стримують розвиток кооперативного руху, є: неготовність переважної частини сільського населення сприймати кооперативні організації як альтернативні та інноваційні організаційно-правові форми бізнесу; наявність внутрішньосистемних кооперативних проблем і відсутність цілеспрямованої підтримки з боку держави. З'ясовано, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть стати повноцінними учасниками ринкових відносин, вільно конкурувати з посередницькими структурами, надавати якісні послуги товаровиробникам і сільському населенню. Резюмовано, що обслуговуюча кооперація в умовах сформованих багатопланових змін суспільного устрою у сільській місцевості є ефективним засобом стимулювання товаровиробників, покращення стану та видів надання різноманітних послуг несільськогосподарського характеру. Співпраця кооперативів з органами публічної влади полягає у пошуку нових та удосконаленні діючих механізмів підтримки суб'єктів господарської діяльності.

S. Prylipko

THE ROLE OF SERVICE COOPERATIVES IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF UKRAINE

Summary

In article defineds the role, significance and forms of interaction of cooperative formations in the process of development of rural territories in Ukraine. The methodological principles of cooperative activity are outlined. The strengths and weaknesses of the service cooperatives of rural areas are highlighted. The influence and significance of cooperative formations in the development of rural areas are defineds. It has been established, that the factors, wich constraining the development of the cooperative movement, is: unwillingness of the overwhelming majority of the rural population to perceive cooperative organizations as an alternative and innovative organizational legal forms of business; the presence of intra-system cooperative problems and the lack of targeted support from the state. Thе agricultural servicing cooperatives, It turned out, can become full participants in market relations, freely compete with intermediary structures, gived quality services to commodity producers and rural population. The conclusion is, that the cooperative operation in the conditions of the formed multidimensional changes in the social order in the countryside is an effective means of stimulating commodity producers, improvement of the status and types of provision of various non-agricultural services. Collaboration of the cooperatives with public authorities is to finded new ones and improvement of existing mechanisms of support of economic entities.

№ 5 2018, стор. 94 - 99

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

С. М. Приліпко

к. е. н., доцент, докторант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Prylipko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral Candidate of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Приліпко С. М. Роль обслуговуючої кооперації у розвитку сільських територій України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 94–99.

Prylipko, S. (2018), “The role of service cooperatives in the development of rural areas of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 94–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.