EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
А. С. Сіцінський, Ю. С. Вичалківська

Назад

УДК: 351.86

А. С. Сіцінський, Ю. С. Вичалківська

ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті зазначено, що головною передумовою виникнення кризи стала зневіра українців у законності та справедливості, яку мала би забезпечувати державна влада, насамперед через органи сектору безпеки і оборони. Наголошено, що надійний демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони позитивно впливає на міжнародний імідж держави, політика якої є стабільною і передбачуваною. Обгрунтовано, що вдосконалення механізмів демократичного цивільного контролю над органами сектору безпеки і оборони є одним із основних напрямів державної політики у сфері забезпечення національної безпеки України. Зазначено, що Україна має міжнародні зобов'язання щодо встановлення демократичного контролю над сектором безпеки і оборони в рамках членства та співробітництва з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, НАТО та ЄС. Запропоновано основні напрями та шляхи удосконалення механізмів демократичного цивільного контролю над СБіО України.

A. Sitsinskyі, Yu. Vychalkivska

SOME PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF DEMOCRATIC CIVIL CONTROL OVER THE SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE

Summary

The article states that the main prerequisite for the crisis was the loss of Ukrainians' legitimacy and justice, which should be ensured by the state authorities, primarily through the security and defense sector. It is emphasized that reliable democratic civilian control over the security and defense sector has a positive effect on the international image of the state, whose policy is stable and predictable. It is substantiated that the improvement of mechanisms of democratic civil control over the security and defense sector is one of the main directions of the state policy in the sphere of ensuring national security of Ukraine. It is noted that Ukraine has international obligations to establish democratic control over the security and defense sector in the framework of membership and cooperation with the UN, the OSCE, the Council of Europe, NATO and the EU. The main directions and ways of improvement of mechanisms of democratic civil control over SBA of Ukraine are offered.

№ 6 2018, стор. 33 - 36

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 356

Відомості про авторів

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор, завідувач науково-дослідної частини, Хмельницький університет управління та права

A. Sitsinskyі

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, head of the research department Khmelnytskyi university of management and law


Ю. С. Вичалківська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

Yu. Vychalkivska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Сіцінський А. С., Вичалківська Ю. С. Деякі питання удосконалення механізмів демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 33–36.

Sitsinskyі, A. and Vychalkivska, Yu. (2018), “Some problems of improvement of mechanisms of democratic civil control over the security and defense of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 33–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.