EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
Є. А. Вилгін

Назад

УДК: 351:69

Є. А. Вилгін

РЕФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Анотація

Зазначено, що на сучасному етапі розвитку економіки активізація інвестиційної діяльності потребує створення сприятливих умов для мобілізації капіталу і ефективного його використання в тих видах діяльності, і в тій кількості, які відповідають інтересам галузей і країни в цілому. В цьому контексті слід зазначити, що будівельний комплекс відноситься до інвестиційних комплексів економіки, від рівня розвитку яких значною мірою залежить відтворення виробничих фондів та структурне і якісне оновлення виробничого потенціалу. Будівництво у сукупності із машинобудуванням становить матеріальну основу інвестиційно-виробничої діяльності і відіграє суттєву роль у забезпеченні інвестиційного процесу виробничими потужностями з метою своєчасного і якісного освоєння інвестицій. Водночас ефективність інвестиційного впливу будівельного комплексу на соціально-економічний розвиток економіки значною мірою залежить від досконалості методів та інструментів регулювання інвестиційного процесу та їх відповідності сучасним потребам.
Виділено основні проблеми реформування інвестиційно-будівельного комплексу регіону, вирішення яких має носити комплексний і взаємопов'язаний характер: по-перше, активізувати процеси, що зумовлюють можливість ефективного функціонування інвестиційно-будівельної сфери вітчизняної економіки; по-друге, почати формування практично заново основ матеріально-технічної бази будівельного комплексу, в першу чергу, цементної промисловості, а також будівельного і дорожнього машинобудування, в тому числі і на основі запозичення зарубіжних технологій на базі промислового складання; по-третє, приступити до здійснення переходу до нової ефективної та результативної державної житлової політики; по-четверте, приступити до створення перспективної технологічної та видової структури реалізованих інвестицій в основний капітал, що відображає прогресивні науково-технічні та інноваційні зміни в господарській практиці національної економіки; по-п'яте, почати оновлення і модернізацію житлово-комунального комплексу країни.
Запропоновано концептуальну трансформацію будівельного комплексу засновувати на оптимізації темпів зростання інвестицій в основний капітал при одночасному якісному зміні їхнього характеру і структури, загального науково-технічного рівня матеріально-технічної бази будівельного комплексу і створюваної в ньому будівельної продукції. Такий зсув сформує масштабні передумови для поступового задоволення потреб населення в доступному і комфортному житло, відновлення раніше побудованого житлового фонду, а також будівництва нових основних фондів, які складуть матеріальну основу виробничого сектора національного господарства країни.

E. Vilgin

REFORMING INVESTMENT-BUILDING COMPLEX OF THE REGION

Summary

It is noted that at the current stage of economic development activization of investment activity requires creation of favorable conditions for the mobilization of capital and its effective use in those kinds of activities, and in the amount that corresponds interests of industries and the country as a whole. In this context, it should be noted that the construction complex refers to investment complexes of the economy, the level of development of which largely depends on the reproduction of productive assets and the structural and qualitative upgrade of production potential. Construction in combination with mechanical engineering forms the material basis of investment and production activity and plays an essential role in providing the investment process with production facilities in order to timely and qualitative development of investments. At the same time, the effectiveness of the investment impact of the construction complex on the socio-economic development of the economy depends to a large extent on the perfection of the methods and tools for regulating the investment process and their compliance with modern needs.
The main problems of reforming the investment and construction complex of the region are highlighted, the solution of which should be complex and interconnected: firstly, to intensify the processes that determine the effective functioning of the investment and construction sphere of the domestic economy; secondly, to start the formation of virtually new bases of material -technical base of the construction complex, first of all, the cement industry, as well as construction and road engineering, including the borrowing of foreign technology a guy based on industrial assembly; thirdly, to start the transition to a new effective and efficient state housing policy; fourthly, to start the creation of a promising technological and specific structure of realized investments in fixed capital, reflecting progressive scientific and technical and innovation changes in the economic practice of the national economy; fifthly, to start the renovation and modernization of the country's housing and communal services.
The conceptual transformation of the construction complex is proposed to be based on optimizing the growth rates of investment in fixed assets, while at the same time qualitatively changing their nature and structure, the overall scientific and technical level of the material and technical base of the construction complex and construction products created therein. Such a shift will form a large precondition for gradually meeting the needs of the population in affordable and comfortable housing, the restoration of a previously built housing stock, as well as the construction of new fixed assets, which will form the material basis of the industrial sector of the national economy of the country.

№ 6 2018, стор. 37 - 40

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 706

Відомості про авторів

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

E. Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Вилгін Є. А. Реформування інвестиційно-будівельного комплексу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 37–40.

Vilgin, E. (2018), “Reforming investment-building complex of the region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 37–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.